Vize chytré Olomouce

Vize chytré Olomouce

  • Datově vedená správa města
  • Samospráva otevřená občanům
  • Efektivní nakládání se zdroji
  • Olomouc, město otevřené inovacím

VIZE CHYTRÉ OLOMOUCE 2027

Město Olomouc je v roce 2027 známé pro šetrnost při nakládání s přírodními zdroji, strategické řízení agend města na základě dat a otevřenou komunikaci s občany. Pracovníci města, firem či občané umějí používat digitální nástroje, které usnadňují život ve městě. Občané se aktivně zapojují do rozvojových plánů města a přispívají svými poznatky k promyšlenějším investicím. Město publikuje data o své činnosti a ze svých systémů standardně jako otevřená (tzv. by design). Město podporuje a rozvíjí místní inovační ekosystém a je úspěšné v získávání evropských projektů.

Magistrát podporuje a postupně zavádí elektronickou komunikaci a dlouhodobě snižuje papírovou náročnost na administrativu. Chytrá správa Olomouci přináší úsporu času a to jak občanům, kteří s magistrátem komunikují, tak i pracovníkům Magistrátu města Olomouce, kteří pro občany pracují. Zaměstnanci magistrátu tak mají ve výsledku více času na kreativní práci při rozvoji města. Olomouc je otevřeným městem. Naslouchá přáním a potřebám občanů a jejich návrhy, nápady a připomínky se snaží realizovat, pokud jsou proveditelné, plánovitým a synergickým způsobem formou sdružených investic. Participace občanské společnosti na chodu města je podporována jak v on-line prostředí, tak při veřejných setkáních a projednáváních.

Doprava na území města je systematicky rozvíjena naplňováním dokumentu PUMMO. Olomouc je městem krátkých vzdáleností. Základní občanská vybavenost je díky kompaktnosti a rovinatosti města, jednoduše dosažitelná pěšky, na kole, nebo veřejnou dopravou. Občané jsou motivováni k využívání trvale udržitelné a aktivní dopravy, její význam, tak trvale roste. Bezpečnost cyklistické a pěší dopravy je zajišťována kvalitní dopravní infrastrukturou, která je realizována v souladu s Plánem udržitelné městské mobility.

Město nakládá efektivně s energiemi, vodou, a dalšími zdroji. Město podporuje zavádění nových nápadů a trendů využití přírodních zdrojů uvnitř i vně magistrátu. Olomouc neustále snižuje svou energetickou náročnost a díky datům, která získává z měření spotřeby energií ve svých budovách má přehled o tom, kde a kolik může dále šetřit. Město se aktivně podílí na adaptaci veřejného prostoru na změny klimatu, systematicky zavádí prvky modrozelené infrastruktury a jde svým obyvatelům i dalším subjektům na svém území příkladem. Město zajišťuje trvale efektivní odpadové hospodářství, podporuje cirkulární ekonomiku a prakticky neskládkuje.

Olomouc systémově spolupracuje s veřejným, neziskovým a podnikatelským sektorem. Město podporuje kreativitu a inovace, které na území města vznikají. Zároveň město systematicky rozvíjí vnitřní inovační management MMOl a městských organizací. Město podporuje kreativitu na úrovni základních, středních a vysokých škol, díky tomu, že jsou v jeho přímé působnosti.