Plán pro chytrou Olomouc

Plán pro chytrou Olomouc

Plán pro chytrou Olomouc je doplňující dokument ke Strategickému plánu (který má platnost 2023). Plán pro chytrou Olomouc je reakcí na aktuální trendy technologické, ekonomické, sociální a environmentální. Dokument analyzuje současný stav a vytvoří strategický základ pro rozvoj principů Smart City (čistá energetika, eGovernment, efektivní a udržitelná mobilita, chytrý veřejný prostor, …)

Na základě analytické části a východisek byly stanoveny následující strategické cíle.

Datově vedená správa města

Strategický cíl 1 je zaměřený na vybudování systému efektivní správy města, na základě dat, kterými město disponuje nebo by disponovat v budoucnosti mohlo. Sdílená a otevřená data jsou klíčovým nástrojem pro zvýšení efektivity v rámci pracovních procesů, např. zejména v oblasti rozvoje města a plánování investic. Kvalitní a efektivní využití dat šetří finance i čas, a proto je důležité mít systém pro práci s daty na úrovní MMOl i městských organizací.

Vybudováním interního systému pro sdílení dat vznikne kvalitní interní databáze dat pro zaměstnance a vedení města. Datové sady splňující podmínky pro otevření, budou publikovány na Portálu otevřených dat města i v Národním katalogu otevřených dat.

Město Olomouc bude mít díky zavedenému energetickému managementu přehled o energetických provozních nákladech a bude moci lépe stanovit priority pro budoucí investice, které městu přinesou větší úspory.

Vzhledem k tomu, že oblast Efektivní a udržitelné mobility v Olomouci řeší primárně strategický dokument Plán udržitelné městské mobility, tak bude v návrhové části Plánu pro chytrou Olomouc z oblasti mobility řešeno primárně systematické sdílení a využívání dat z dopravní ústředny, popř. i dalších dopravních dat.

Samospráva otevřená občanům

Strategický cíl 2 je zaměřen na vytvoření vnitřních procesů a elektronizaci úřadu uvnitř, tak aby občané měli možnost, co největší množství agend vyřídit bez nutnosti navštívit MMOl. Tento cíl také rozvíjí možnosti a nástroje participace pro obyvatele města Olomouc a podnikatele na území města Olomouce.

Otevřenost samosprávy k občanům bude zakotvena vytvořením Participačního manuálu. Bude se jednat o jednoduchý, ale závazný manuál participace pro město Olomouc, který stanoví jednotlivé participační metody, jež budou na území města pravidelně realizovány v návaznosti na MA21.

Interaktivní průvodce životními událostmi občany navede a poradí jim, vše potřebné pro vyřízení jejich nezbytných záležitostí na úřadě. Přínos interaktivního průvodce je především v úspoře času na straně občanů i zaměstnanců MMOl. Informace o životních událostech budou doplněny o kontaktní údaje na zaměstnance, možnost objednání na přepážku, dostupné on-line podklady, a odkazy na elektronické vyřízení.

Pomocí internetu a Portálu občana budou moci občané města a podnikatelé vyřídit všechny své závazky s městem. Jedná se o především vyřízení místních a správních poplatků, problematiku nájemních smluv na byty, provozovny nebo třeba zahrádky, vyřízení parkovacích karet a další záležitosti. Portál občana bude poskytovat aktuální informace z úřadu a bude napojen i na Portál veřejné správy.

Efektivní nakládání se zdroji

Strategický cíl 3 Efektivní nakládání se zdroji je zaměřen na moderní, přírodě blízká a úsporná opatření, která i přes nutnou počáteční investici v důsledku pomohou městu ušetřit jak finanční, tak i přírodní zdroje. Ve vybraných opatřeních je kladen důraz na efektivitu vynaložených financí a udržitelnost.

Systém sdílení infrastruktury znamená nejen efektivnější využití dostupných služebních vozidel a úspory z prodeje nevyužívaných vozidel, ale i systém nastavený do dalších let, kdy by měla být pořizována pouze vozidla bez-emisní případně nízko-emisní.

V oblasti odpadového hospodářství bude klíčové vybudování Odpadového centra Chválkovice s Re-use centrem, které zavede systém cirkulární ekonomiky pro předměty a výrobky, které lze ještě využít a snížit tím plýtvání. Bude posouzeno zavedení PAYT systému platby, který motivuje občany k menší produkci odpadů.

Voda jako nejdůležitější přírodní zdroj pro člověka má svůj velký význam i ve městě. Budování úsporného systému hospodaření s dešťovou vodou a modrozelené infrastruktury jsou nezbytná adaptační a mitigační opatření.

Olomouc, město otevřené inovacím

Vnitřní inovační ekosystém bude řešen vybudováním systému interního inovačního managementu. Existence inovačního managementu má pozitivní vliv na efektivitu organizace, její rozvoj, ale i rozvoj zaměstnanců organizace.

Vnější inovační ekosystém je tvořen aktivním využíváním metod MA21 v oblasti participace a spolupráce s neziskovým a podnikatelským sektorem, městskými organizacemi a odborné a laické veřejnosti. Dále je nezbytná jednotná komunikace a prezentace města v českém i anglickém jazyce. Záměrem tohoto cíle je zlepšení podmínek pro vnější inovační ekosystém a přenos technologií. Tím pádem i motivovat příchod nových investičních záměrů s vyšší přidanou hodnotou.

 

Plán pro chytrou Olomouc vzniká v rámci projektu: Olomouc plánuje budoucnost, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014570, KA01 Tvorba Plánu pro chytrou Olomouc.