Zapojení veřejnosti

Jak se zapojili občané

Do zpracování strategického plánu byla aktivně zapojena široká veřejnost.

Celkem 1010 respondentů z řad občanů, kteří mají v Olomouci trvalé bydliště, ale i těch, kteří ve městě bydlí většinu roku, se zúčastnilo dotazníkového šetření. Během šetření, jež proběhlo plošně na celém území města, dotazovaní vyjadřovali své názory na stávající stav i budoucí rozvoj města. Výsledky dotazníkového šetření naleznete zde.

Více než 2110 lidí se zapojilo do tvorby tzv. pocitových map. Zájemci zaznamenávali do map body, linie a plochy, čímž vyjadřovali své pocity na určitá témata s vazbou na konkrétní městské lokality. Celkem bylo zaznačeno 25 760 bodů, linií a polygonů a k nim přiřazeno cca 4 800 komentářů.

Díky pocitovým mapám víme:

 • Ve kterém veřejném prostoru ve městě se cítíte příjemně? Pdf
 • Kde se ve městě nacházejí nepříjemná či neatraktivní veřejná prostranství, která by se měla upravit? Pdf
 • Kde se necítíte bezpečně? Pdf
 • Která místa by se měla vylepšit z pohledu městské hromadné dopravy? Pdf
 • Která místa by se měla vylepšit z pohledu pěší dopravy? Pdf
 • Která lokalita ve městě by se měla do budoucna rozvíjet? Pdf

Veškeré výstupy z pocitových map včetně jednotlivých komentářů (sesbírané on-line) naleznete na http://www.pocitovemapy.cz/olomouc a nebo v souhrnné zprávě zde.

Své názory, připomínky, podněty, apod. mohli občané města prezentovat také během tří veřejných projednávání, jež proběhly v prostorách Vlastivědného muzea v Olomouci. Každého projednání se v průměru zúčastnilo kolem 40 zájemců:

 • na prvním dne 21. 06. 2017 byly definovány hlavní problémy a potřeby města a byl proveden sběr podnětů od občanů k budoucímu směřování rozvoje města (více zde: https://menimeolomouc.eu/strategickyplan/aktuality/21310).
 • na druhém dne 18. 09. 2017 proběhla diskuse k navrženým rozvojovým cílům, jejich zaměření a k hlavním aktivitám, které by měly být realizovány do roku 2023 (více zde: https://menimeolomouc.eu/strategickyplan/aktuality/21614).
 • na třetím dne 12. 02. 2018 byli účastníci seznámeni s výstupy dosavadního procesu strategického plánování ve městě včetně klíčových témat definovaných v rámci strategických cílů nového koncepčního dokumentu a s probíhajícím procesem posuzování vlivu strategie na životní prostředí a zdraví (hodnocení SEA).

Stejně tak proběhlo setkání vedení města se zástupci podnikatelské veřejnosti, na kterém byla více než pěti desítkám podnikatelů a investorů představena základní vize rozvoje města a hlavní rozvojové plány v nejbližší budoucnosti. (více zde: https://menimeolomouc.eu/strategickyplan/aktuality/21688).

Občané měli dále možnost přidat vlastní projektový námět přispívající k rozvoji města do tzv. Zásobníku podnětů (zde), jenž se pro zástupce statutárního města Olomouce stane jedním ze zdrojů inspirace pro realizaci případných projektových záměrů ve městě.

V rámci tvorby nového strategického plánu byly také realizovány dvě soutěže.

První soutěž na téma „Město, ve kterém chci žít“ byla určena pro děti mateřských a žáky základních škol (https://menimeolomouc.eu/strategickyplan/aktuality/20523). Jejím smyslem bylo se podívat dětskýma očima na město Olomouc v horizontu 10–20 let (tj. na dobu, kdy soutěžící dovrší zletilého věku). Soutěžilo se ve dvou kategoriích – výtvarné a výtvarně-literární, přičemž výtvarná kategorie byla dále rozdělena na dvě podkategorie. Přestavujeme tři nejzdařilejší díla v každé (pod)kategorii:

Výtvarná kategorie, podkategorie pro děti MŠ

101-soutez 1. místo Kateřina Pechová, MŠ Rooseveltova 101, Olomouc
102-soutez 2. místo Karolína Slováková, MŠ Barevný svět Dělnická 17B
103-soutez Olomouc zde, 3. místo Vojtěch Varga, MŠ Jílová 41, Olomouc

Výtvarná kategorie, podkategorie pro žáky 1. stupně ZŠ

201-soutez 1. místo Ema Zaťková a Adéla Konrádová, ŠD při ZŠ Mozartova 48, Olomouc
202-soutez 2. místo Martin Čech, ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33, Olomouc – Svatý Kopeček
203-soutez 3. místo Vendula Gartnerová, ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33, Olomouc – Svatý Kopeček

Výtvarně-literární kategorie pro žáky 2. stupně ZŠ

301-soutez 1. místo René Šafář a Adéla Mazánková, ZŠ a MŠ Nedvědova, Nedvědova 17
302-soutez 2. místo Klára Jurová, ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33, Olomouc – Svatý Kopeček
303-soutez 3. místo Monika Králová a Karolína Klechová, ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33, Olomouc – Svatý Kopeček

Druhá soutěž byla zaměřena na návrh motta města Olomouce. Na Magistrát města Olomouce došlo celkem 180 návrhů od 103 občanů. O vítězi soutěže rozhodlo hlasování napříč vybranými odbornými komisemi, komisemi městských částí a vedením města. Jako tři nejzdařilejší byly vyhodnoceny následující návrhy:

 1. Olomouc - Genius loci: návrh podali zástupci Univerzity Palackého v Olomouci a také paní Helena Kociánová,
 2. Olomouc - dáma, co umí žít: návrh zaslala paní Jitka Hošková,
 3. Olomouc - plná památek je jenom začátek: návrh zaslala paní Vlasta Skopalová.