Organizační struktura

Kdo je za zpracování zodpovědný

Odborným garantem procesu strategického plánování je Odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce (MMOl). Hlavním konzultantem a facilitátorem celého procesu se na základě transparentního výběrového řízení stala externí odborná firma MEPCO, s.r.o.

Celkovou zodpovědnost za průběh, koordinaci a řízení procesu tvorby nového Strategického plánu rozvoje města Olomouce má Komise pro strategické řízení. Mezi její základní činnosti patří projednávání a schvalování výstupů z jednotlivých fází tvorby strategického plánu, formulování vize, stanovení rozvojových priorit města a specifických cílů, projednávání a schvalování konkrétních opatření a aktivit vedoucích k naplnění stanovených priorit, projednávání implementačních pravidel, atd.

Komise, která má celkem 20 členů, je složena z volených veřejných činitelů (zástupců volebních stran zastoupených v Zastupitelstvu města Olomouce), vedoucích pracovníků klíčových (samosprávných) odborů MMOl a zástupců partnerských organizací podílejících se na regionálním rozvoji města.

Komise na svém prvním jednání ustavila tematické odborné pracovní skupiny, které se podílejí na připomínkování a doplňování výstupů a hlavních závěrů analytické části a dále především na podrobném rozpracování návrhové části strategického plánu vč. předklání návrhů opatření a konkrétních aktivit pro naplňování jednotlivých specifických cílů rozvoje města.

Na základě hlavních rozvojových pilířů byly vytvořeny celkem 4 pracovní skupiny, přičemž dvě se z důvodu potřeby užšího tematického zaměření dále rozdělily na dvě (pod)skupiny, a to následovně:

 1. pilíř: Konkurenceschopná a kreativní Olomouc
  • Pracovní skupina 1 zaměřená na ekonomický rozvoj, trh práce a vzdělávání. (Členové PS1)
 2. pilíř: Olomouc – perla Evropy
  • Pracovní skupina 2 zaměřená na cestovní ruch a rozvoj kulturních, sportovních a volnočasových aktivit obyvatel města. (Členové PS2)
 3. pilíř: Udržitelná Olomouc
  • Pracovní skupina 3 zaměřená na dopravu. (Členové PS3)
  • Pracovní skupina 4 zaměřená na životní prostředí, technickou infrastrukturu a zlepšování kvality veřejných prostranství. (Členové PS4)
 4. pilíř: Olomouc – funkční centrum regionu
  • Pracovní skupina 5 zaměřená na veřejnou správu a vnější vztahy. (Členové PS5)
  • Pracovní skupina 6 zaměřená na sociální oblast, bezpečnost a zdraví obyvatel. (Členové PS6)

Členy pracovních skupin jsou zejména odborníci na danou oblast a zároveň zástupci významných aktérů regionálního rozvoje – tzv. stakeholderů (zástupci městských, krajských či státních organizací a institucí, občanských sdružení, neziskových organizací, podnikatelských subjektů a další), jejichž aktivity mají dopad na území statutárního města Olomouce. Vazba mezi pracovními skupinami a Komisí je zajištěna aktivní účastí některých členů Komise v rámci jednotlivých pracovních skupin.

Do procesu tvorby strategického plánu je zapojeno více než 100 zástupců odborné veřejnosti.