hodnoceni-sea

Hodnocení SEA

Strategický plán rozvoje města Olomouce prošel procesem vyhodnocení vlivů koncepce na:

  • životní prostředí a veřejné zdraví (dle ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
  • evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000 a na stav jejich ochrany (podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).

Krajský úřad Olomouckého kraje (Odbor životního prostředí a zemědělství) vydal souhlasné stanovisko k návrhu koncepce (více zde) se závěrem, že koncepce nebude mít významně negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví (odkaz na systém SEA zde).

Způsob zohlednění požadavků a podmínek vyplývajících ze stanoviska ke koncepci, kterými budou zároveň zajištěny minimální možné dopady realizace Strategického plánu rozvoje města Olomouc na životní prostředí a veřejné zdraví, uvádíme zde.