Akční plány

Akční plány

Akční plán představuje krátkodobý dokument zpracovaný na období jednoho roku (kalendářní rok), který rozpracovává Strategický plán rozvoje města Olomouce do konkrétních projektů. Prostřednictvím těchto projektů budou naplňovány jednotlivé cíle, priority a opatření Strategického plánu. Akční plán je úzce provázaný s přípravou rozpočtu a existuje mezi nimi silná vazba (projekty zařazené v Akčním plánu = projekty, které jsou kryty rozpočtem města a připravené v daném roce k realizaci).

V Akčním plánu jsou zahrnuty především:

  • investice, které jsou připravovány na daný rok a zároveň schválené víceleté projekty (viz usnesení orgánů města),
  • rozvojová opatření z běžných výdajů, jako např. nové dokumenty, nově řešené služby ve vazbě na navržené strategické cíle, výdaje na zajištění pravidelného sledování indikátorů – dotazníková šetření, atd.

Akční plán neobsahuje projekty, které jsou svou povahou provozní činností – odpovídají mandatorním výdajům města, tj. výdaje na údržbu a opravy městského majetku, na provoz a výkon veřejné správy vyplývající z obecně závazných právních předpisů, apod.