Strategický plán

Strategický plán rozvoje města Olomouce

Strategický plán rozvoje města Olomouce je základním střednědobým rozvojovým dokumentem, který se bude snažit efektivně řídit procesy plánování sociálně-ekonomického rozvoje území města.

Tento dokument vycházející z aktuálních potřeb území města a jeho občanů stanoví základní směry a priority budoucího vývoje města, přispěje k definování vize a nalezení hlavních rozvojových cílů, které budou následně naplňovány prostřednictvím realizace jednotlivých projektů, investic a aktivit.

Nový Strategický plán se bude skládat celkem ze tří části:

Pro úspěšné naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce (SP) bude stěžejní mj. správné nastavení a ukotvení implementačních pravidel (základních principů nakládání s novým strategickým dokumentem).

Navržená pravidla se týkají především:

  • procesu naplňování Strategického plánu rozvoje města vč. nastavení systému jeho řízení, organizace a odpovědnosti,
  • způsobu vyhodnocování, aktualizace a řízení změn SP,
  • tvorby a vyhodnocování akčních plánů (tvořených s úzkou vazbou na rozpočet města),
  • procesu monitorování a nastavení metodiky měření. Proces monitorování mj. zahrnuje stanovení souboru monitorovacích indikátorů. Tyto byly zpracovány ve formě jednotlivých karet v tzv. Katalogu indikátorů zde.

Proces implementace je navázán na tvorbu rozpočtu statutárního města a přípravu plánu investic. Implementační část Strategického plánu rozvoje města Olomouce byla schválena na 19. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 12. 03. 2018, a je uvedena zde.

logo_op_zamestnanost

Zpracování Strategického plánu je spolufinancováno z OP Zaměstnanost v rámci projektu Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002952).