Adaptační a mitigační strategie

Adaptační a mitigační strategie

Základní informace o projektu

V reakci na postupující změnu klimatu (a jejích projevů v regionu střední Moravy dle aktuálních scénářů modelů vývoje klimatu na regionální úrovni do roku 2050) považuje město Olomouc za významné zpracování Adaptační strategie (dále Strategie) města na změnu klimatu. Půjde o komplexní strategický a plánovací dokument, který:

 • věrohodně a uceleně popíše současný stav a výhled v dané oblasti - tj. odborně a s využitím znalostí místních aktérů analyzuje a vyhodnotí zranitelnost, adaptivní kapacitu a rizika pro celé území města vč. dopadů na infrastrukturu a na obyvatelstvo města,
 • stanoví priority a adaptační cíle v jednotlivých oblastech/sektorech,
 • specifikuje konkrétní adaptační a komplementární mitigační opatření, která budou reagovat také na identifikované problémy a místní potřeby,
 • identifikuje konkrétní projekty (na úrovni záměrů investičních i neinvestičních) potřebné pro realizaci adaptačních a mitigačních opatření v zastavěném území města,
 • navrhne Implementační plán pro vybrané investiční záměry, další opatření a akce pro naplnění Strategie.

Potřebnost a přínosy Strategie spatřujeme v jasné identifikaci adaptačních a mitigačních opatření. Smyslem adaptačních opatření je omezit nepříznivé dopady probíhajících klimatických změn, jako jsou častější výskyty vln veder, přívalových dešťů, povodní, sucha a dalších projevů extrémních výkyvů počasí. Smyslem mitigačních (zmírňujících) opatření je snížit emise skleníkových plynů a tím bránit vzniku klimatických změn. V lokálních podmínkách města mají mitigační opatření podobu zejména energetických úspor, čímž přispějí nejen k ochraně klimatu, ale zejména úsporám z provozu v návaznosti na energetický management města.

Cíl a účel projektu

Klíčové aktivity projektu jsou dvě. První je zpracování samotné Strategie, která bude v sobě zohledňovat doposud zpracované strategické dokumenty města a na základě předloženého Implementačního plánu napomůže, jakožto jeden ze zastřešujících dokumentů, nasměrovat budoucí investiční a rozvojové plány města Olomouce. Druhou zásadní aktivitou je informovat širokou veřejnost v rámci celého území města Olomouce o současném stavu produkce CO2 a rizikových místech ve vztahu ke klimatickým jevům a zároveň poskytnout informace o navrhovaných adaptačních a mitigačních opatřeních, která přispějí k minimalizace dopadů předpokládaných klimatických změn na území města.

Cílem projektu je zpracování Strategie, která bude vycházet z metodiky EC/JRC Guidebook 'How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)', a jeho adaptační část bude zohledňovat Metodiku tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu, která vznikla v rámci projektu EHP-CZ02-OV-1-073-01-2014 „Adaptace sídel na změnu klimatu - praktická řešení a sdílení zkušeností" financovaného z finančních mechanismů Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Účelem projektu je jednak zpracovat zastřešující dokument, který bude městu sloužit pro jeho investiční rozvojové aktivy a dále jako podklad pro následné přistoupení k Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky. Samotný dokument, příp. jeho části, budou v budoucnu využity jako povinná příloha k budoucím výzvám Norských fondů, kde bude možné na adaptační a mitigační opatření (např. modro-zelená infrastruktura, energetické úspory, čistota ovzduší) čerpat finanční prostředky. Dokument bude také zásadní pro možnost čerpání dotačních zdrojů v období EU 2021+. Strategie bude respektovat již existující a bude vzorem pro plánované koncepční dokumenty napříč odbory magistrátu.

Plánované aktivity a jejich harmonogram

Projekt je členěn do dvou stěžejních bloků. Prvním část je samotné zpracovaní Strategie, která je členěna na analytickou část, návrhovou část a implementační část. Druhý blok je průřezový a tvoří ho zejména komunikační aktivity, které jsou zahrnuty v Komunikační strategii.

 1. Zpracování analytické části Strategie a vytvoření základní emisní bilance.
 2. Zpracování návrhové části SECAP s rozšířenou adaptační strategií včetně monitorovacího plánu plnění SECAP.
 3. Zpracování implementační části a Implementačního plánu
 4. Workshopy
 5. Veřejné projednání
 6. Komunikační aktivity, zajištění publicity

Plánované výstupy a výsledky

 • Počet vytvořených adaptačních (mitigačních) plánů (Adaptačních strategií) - 1
  (indikátor popisuje počet nově vytvořených plánů v rámci projektu, které postihují dlouhodobý strategický přístup ke změně klimatu a identifikují adaptační opatření s ohledem na jejich působení)
 • Počet osob potenciálně ovlivněných implementací nových plánů - 100 523
  (indikátor určuje kolika osob – trvale žijících na konkrétním území, se zpracovávaná Adaptační strategie týká)
 • Počet municipalit zahrnutých do nově vytvořených Adaptačních strategií - 1
  (indikátor popisuje, kolika municipalit (sídel) se uplatňování nově vytvořen adaptační strategie bezprostředně týká)

Pro hodnocení úspěšnosti navrhovaného projektu byly zvoleny 3 indikátory: Počet vytvořených adaptačních; Počet osob potenciálně ovlivněných implementací nových plánů a Počet municipalit zahrnutých do nově vytvořených Adaptačních strategií. Hlavním výstupem projektu je Strategie, která bude zpracována nejen z pohledu ochrany životního prostředí, ale rovněž budou zahrnuty sociální aspekty (realizace workshopů jejichž závěry budou promítnuty především do návrhové části Strategie), vliv průmyslových a energetických odvětví v území (bude zpracována emisní bilance CO2 na celé území města) a v neposlední řadě podpora malého a středního podnikání (realizace aktivit vycházejících z Implementačního plánu a doporučení pro hospodářský rozvoj území s přizpůsobením se dopadům změny klimatu). Návrhová část a Implementační plán Strategie budou respektovat krajské a městské strategické dokumenty a zároveň budou promítnuty do územně plánovacích dokumentací a koncepcí.

Strategie projde procesem SEA, kde budou zhodnoceny její dopady na životní prostředí. Na základě zvolených indikátorů předpokládáme pozitivní dopad na životní prostředí, a to především při následné realizaci aktivit z Implementačního plánu, který povede ke snížení produkce CO2 na území města a dobudování zelené a modré infrastruktury, která přispěje ke snížení radiační aktivity území.

Harmonogram

únor - září
SBĚR DAT, ANALYTICKÁ ČÁST

Budou probíhat rozhovory s klíčovými aktéry a sběr dat. Na jejich základě bude zpracována analytická část.

říjen - prosinec
BESEDA, DISKUSE, NÁVRHOVÁ ČÁST

Na základě zjištění analytické části bude zpracován návrh strategie, který bude představen veřejnosti.

leden - duben
AKČNÍ PLÁN

Bude zpracován Akční plán konkrétních projektů a aktivit. Bude posouzen vliv strategie na životní prostředí, proběhne projednání s veřejností.

Zpracovatelem Adaptační strategie je konsorcium společností EKOTOXA s.r.o., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., E-Expert s.r.o. a RADDIT consulting.

Projekt je podpořen z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu financovaného z Norských fondů 2014-2021.

nf_banner_130x27