Soutěž Vytuň si školu!

Soutěž projektů „Vytuň si školu!“

Smyslem soutěže je podpořit inspirativní a přínosné projekty žáků základních škol, poskytnout finanční prostředky na jejich zpracování a následnou realizaci a také je zviditelnit. Žáci budou zapojeni do rozhodování o vylepšení jejich školy či jejího bezprostředního okolí. Mimo práci v týmu, kdy budou muset vzájemně spolupracovat, činit kompromisy při rozhodování a argumentovat, získají také cenné zkušenosti s projektovým řízením a prezentací projektů před publikem. A navíc si o vítězných projektech rozhodují sami žáci!

Soutěž je realizována v rámci místní Agendy 21, která mj. klade důraz na tzv. participaci veřejnosti, tedy její zapojování do rozhodování a plánování města. Jedním z forem takové participace může být i tzv. participativní rozpočet, který město využilo prostřednictvím této soutěže.

VÍTĚZNÉ PROJEKTY – 1. ročník 2021

1. místo – Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4

Vylepšení klubovny

 • Cílem je dosáhnout efektivnějšího využití školní klubovny, kde děti trávili čas pouze před odpoledním vyučováním nebo v době, kdy čekaly na kroužky nebo na autobus/vlak,
 • došlo ke zkvalitnění prostoru pro různorodé vyučování (čtenářské dílny, projekty, preventivní programy) i pro trávení volného času mezi výukou a při čekání na dopravu domů,
 • nyní bude klubovna využívána i v dopoledních hodinách, na projektovou výuku, čtenářské či jiné tvořivé dílny, diskuzní kroužky, preventivní programy s psycholožkou nebo jen z důvodu potřeby krátkodobé změny prostředí v rámci školy,
 • projektem se otevřela možnost zapojit žáky do modernizace školy, podpořit jejich kladný vztah ke škole, působit preventivně proti vandalismu, přispět k zodpovědnosti a spolupráci žáků, rovněž mohla škola názorně žákům ukázat, jak projekty fungují.

Fotodokumentace z realizace projektu.

 

2. místo - Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10

Vytvoření venkovního prostoru Doupě

 • Cílem je využívat dosud nevyužívanou zatravněnou část školního pozemku,
 • vytvořeno přírodě blízké relaxační a výukové prostředí (víceúčelový koutek) s názvem Doupě,
 • bude částečně naplněna potřeba venkovní učebny (mj. odhlasoval i žákovský parlament),
 • zároveň bude sloužit mateřské škole, v odpoledních hodinách školní družině a za pěkného počasí i k relaxaci žáků v době velkých přestávek nebo volných hodin,
 • součástí bude i smyslový chodník a mini biotop - květinová motýlí louka - využitelná v hodinách přírodopisu k pozorování hmyzu, seznámení se s životním rytmem jednoletých rostlin a dynamikou vývoje lučního biotopu, v pracovních činnostech se žáci seznámí s péčí o tento biotop (odplevelení zkultivovaného pozemku, osetí letničkami atd.).

Fotodokumentace z realizace projektu.

 

3. místo – Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11

Vylepšení čtenářského koutku

 • Cílem je zatraktivnit stávající čtenářský koutek, využívat ho nejen pro výukové účely a zároveň prostřednictvím něj rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků,
 • koutek bude sloužit pro realizaci čtenářských dílen, díky kterým se žáci učí pracovat s knihou, orientaci v psaném textu, vyhledávání klíčových částí a schopnosti věcné argumentace podložené fakty,
 • budou v něm probíhat pravidelná setkávání čtenářského klubu, který bude pro tyto účely založen,
 • bude sloužit i k odpočinku a relaxaci po vyučování, o přestávkách či před odpoledním vyučováním, rovněž pro tandemovou výuku nebo dílny psaní.

Fotodokumentace z realizace projektu.

 

ODKAZY NA VIDEA A ČLÁNKY

FOTOGALERIE Z 1. ROČNÍKU SOUTĚŽE

 

Soutěž byla realizována v rámci projektů Olomouc plánuje budoucnost (reg č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014570) a Olomouc plánuje budoucnost 2 (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016777).

Přílohy