Investiční akce

Přehled investičních akcí

Ucelený přehled investičních akcí města Olomouce.

Otevřít mapu v novém okně »

V realizaci

3/2021 - 10/2022 Tramvajová trať II. etapa – Nové Sady – Povel

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je vybudování nové dvoukolejné tramvajové trati délky 1200 metrů se 3 zastávkami. Součástí prací je výstavba nových komunikací, chodníků, cyklostezek, parkovacích stání, zastávek MHD, semaforů, inženýrských sítí, rozvodů veřejného osvětlení, potřebných přeložek stávajících sítí a výsadba zeleně.

Termín zahájení:

03/2021

Termín ukončení:

10/2022

Realizační náklady:

468.229.755,80 Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

Sdružení OHL ŽS a.s. a IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

3/2021 - 10/2021 Masarykova třída – Most M10 přes řeku Bystřici

Stručný popis akce:

Jedná se o kompletní rekonstrukci sdruženého mostu pro silniční a tramvajovou dopravu o rozpětí 18 metrů. Předmětem opravy je odstranění vozovky a kolejového svršku, až po povrch nosníků, provedení nové izolace, mostních dilatačních závěrů, kabelových žlabů pod chodníky, povrchů chodníků, kolejového svršku, vozovky a oprava stávajícího zábradlí. Součástí opravy je taktéž úprava komunikace před a za mostem.

Termín zahájení:

03/2021

Termín ukončení:

10/2021

Realizační náklady:

26.108.242 Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

3/2021 - 1/2022 MŠ Dělnická – energetická opatření, rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP

Stručný popis akce:

Předmět plnění zahrnuje 2 samostatné akce - vzhledem k jejich úzké stavební provázanosti budou obě realizovány současně:
1. „MŠ Dělnická – energetická opatření“ řeší realizaci doporučených úsporných opatření k dosažení doporučené hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy (zateplení obvodového pláště, výměnu původních otvorových výplní, zateplení plochých střech včetně nového provedení hromosvodů, zateplení stropu suterénu a osazení nuceného větrání s rekuperací pro prostory učeben, šaten a hygienického zázemí, sanace vlhkosti zdiva).
2. „MŠ Dělnická - rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP“ řeší stavební úpravy a změny dispozice ve 2. NP v objektu MŠ Dělnická, a to za účelem vybudování nového oddělení. Součástí stavebních úprav je také venkovní přístavba zvedací plošiny, která bude zajišťovat bezbariérový přístup do nového oddělení ve 2. NP. Samostatnou součástí je dodávka interiéru do nového oddělení a venkovních herních prvků.

Termín zahájení:

3/2021

Termín ukončení:

1/2022

Celkové náklady:

MŠ Dělnická – energetická opatření: 18.722.057,75 Kč s DPH
MŠ Dělnická - rozšíření kapacit MŠ ve 2. NP:
- stavba: 10.241.689,26 Kč s DPH
- interiér: 714.478,38 Kč s DPH
- herní prvky: 386.958,- Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

NOSTA s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, IČ: 476 71 416

4/2021 - 10/2021 Restaurování sochy Panny Marie Immaculaty

Stručný popis akce:

Socha bude rozebrána a odvezena do ateliéru restaurátora. Bude provedeno komplexní ošetření kamene, odsolení a následné zpevnění kamene. Dožité nevyhovující vysprávky a modelační doplňky budou odstraněny a nahrazeny novými z umělého kamene. Pro výměnu čepů a armatur budou použity prvky z nekorodující oceli. Budou vyhotoveny kopie dvojice sošek putti a kopie měděné pozlacené svatozáře. Při osazení sochy bude provedeno otočení celku o 180o. Budou provedeny závěrečné povrchové úpravy kamene.

Termín zahájení:

04/2021

Termín ukončení:

10/2021

Realizační náklady:

603.808,- vč DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

MgA. Václav Polián

Ukončené

3/2021 - 8/2021 Lávka přes Sitku na trase Štěpánov – Olomouc – Černovír

Stručný popis akce:

Jedná se o výstavbu nové lávky z ocelových válcovaných profilů s horní mostovkou o rozpětí 11,0 metrů pro převedení pěších a cyklistů přes vodoteč Sitka. Spodní stavba lávky je železobetonová, založení hlubinné na mikropilotách. Součástí stavby je demolice staré lávky, která je v havarijním stavu.

Termín zahájení:

03/2021

Termín ukončení:

08/2021

Realizační náklady:

1.877.861 Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

PRUMHOR s.r.o. Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Otevřít mapu v novém okně »

Ukončené

6/2020 - 8/2021 ZŠ Sv. Kopeček – odborné učebny

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je přestavba stávajících tříd na odborné učebny, výstavba nové tělocvičny, úprava části střechy, zesílení stropů a vestavba výtahu. Součástí plnění je i dodávka nábytku, pomůcek a IT vybavení.

Termín zahájení:

06/2020

Termín ukončení:

05/2021

Realizační náklady:

stavební část: 25 107,5 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Dotace ANO/NE:

Provádění staveb Olomouc a.s., Holická 29, Olomouc

10/2020 - 6/2021 Jantarová stezka – úsek Hodolanská Libušina, 1.část

Stručný popis akce:

Jedná se o stavbu místní komunikace - stezky pro cyklisty na levém břehu vodního toku Bystřice od ulice U Ambulatoria po lávku přes Bystřici na konci ulice Lermontovova v k.ú. Bělidla. Stezka je navržena s asfaltovým povrchem a v celkové délce 710 m. Součástí akce je doplnění veřejného osvětlení, dopravního značení a mobiliáře vč. souvisejících stavebních prácí dle zpracované projektové dokumentace.

Termín zahájení:

10/2020

Termín ukončení:

6/2021

Celkové náklady:

9.859.080,- Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál; IČ: 623 60 213

7/2020 - 5/2021 Foerstrova ulice - koordinovaný tah křižovatek, SSZ

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je úprava a doplnění čtyř stávajících světelných signalizačních zařízení (SSZ) na křižovatkách Pražská x třída Míru, Foerstrova x třída Svornosti, Foerstrova x Na Vozovce a Albertova x Štítného v Olomouci a výměna stávajících koordinačních kabelů, které propojují čtyři výše zmíněné křižovatky. Součástí stavby je také pokládka optického kabelu pro nově budovaný kamerový systém, úprava naváděcích prvků pro nevidomé a napojení koordinovaného tahu na dopravní ústřednu.

Termín zahájení:

7/2020

Termín ukončení:

1/2021

Realizační náklady:

29 932 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Dotace ANO/NE:

CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín

7/2020 - 4/2021 ZŠ Slavonín – bezbariérový vstup do školy a přístavba 2 tříd

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je rozšíření výukových prostor školy o dvě nové odborné učebny, zázemí pedagogů (sborovna, oddělené WC), šaten žáků a zajištění bezbariérového pohybu osob v prostorách školy. Součástí plnění je i dodávka nábytku, pomůcek a IT vybavení.

Termín zahájení:

07/2020

Termín ukončení:

04//2021

Realizační náklady:

stavební část: 14 700 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Dotace ANO/NE:

EUROGEMA CZ, a.s. Blanická 19, 772 00 Olomouc

3/2020 - 12/2020 Tramvajová trať 8. května

Stručný popis akce:

Předmětem prací je kompletní rekonstrukce celého uličního prostoru včetně inženýrských sítí od křižovatky ulic Pekařská, Zámečnická a Opletalova, až po zaústění ul. 8. května do nám. Národních hrdinů. Jedná se o rekonstrukci všech povrchů vozovek, vjezdů, chodníků, tramvajové trati včetně trolejového vedení a veřejného osvětlení.

Termín zahájení:

3/2020

Termín ukončení:

12/2020

Realizační náklady:

74 945 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

9/2020 - 12/2020 Vybavení dětského hřiště, Týneček

Stručný popis akce:

Vybavení dětského hřiště herními prvky (lanová pyramida, řetězová houpačka, houpadlo na pružině, informační tabule, piknikové stolky)

Zadávající KMČ:

KMČ 27 Týneček

Realizující odbor:

OCRKS

Termín zahájení:

29. 9. 2020

Termín ukončení:

31. 12. 2020

Celkové náklady:

145 867,36 Kč s DPH (120 551,54 Kč bez DPH)

Zhotovitel:

Bonita Group service, s.r.o. a Herold dětský svět a zahrada, s.r.o.

7/2020 - 12/2020 ZŠ Holečkova – odborné učebny

Stručný popis akce:

Předměte prací je provedení stavebních úprav v objektu základní školy Holečkova 193/10 v Olomouci. V objektu budou modernizovány čtyři stávající učebny na odborné učebny. Pro zajištění bezbariérového pohybu imobilních osob bude ke stávající budově přistaven výtah. Součástí plnění je i dodávka nábytku, pomůcek a IT vybavení.

Termín zahájení:

7/2020

Termín ukončení:

12/2020

Celkové náklady:

stavební část: 6 790 Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

WEISSTAW s.r.o., Legionářská 1319/10, 779 00 Olomouc, IČ: 055 32 914

5/2020 - 12/2020 Třída 1. máje – most M7 přes Mlýnský potok

Stručný popis akce:

Předmětem prací je kompletní rekonstrukce sdruženého mostu o rozpětí 17 m přes Mlýnský potok, který převádí silniční i tramvajovou dopravu. Součástí rekonstrukce je odbourání stávajících pojízdných vrstev včetně kolejového svršku, betonáž nové spřažené desky a říms mostu, provedení nové izolace, nových dilatací, chodníků a zábradlí. Rekonstrukce bude probíhat po polovinách mostu jelikož bude zachována náhradní autobusová doprava na trase hlavní nádraží – centrum města.

Termín zahájení:

05/2020

Termín ukončení:

12/2020

Celkové náklady:

27.031 tis Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ne

Zhotovitel stavby:

Sdružení IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. a Hroší stavby Morava

12/2020 Instalace preventivního radaru na ul. Švabinského 3, Chválkovice

Stručný popis akce:

Instalace ukazatele okamžité rychlosti vozidel GEMCDU 2605 (preventivní radar)

Zadávající KMČ:

KMČ 06 Chválkovice

Realizující odbor:

MPO

Termín zahájení:

16. 12. 2020

Termín ukončení:

18. 12. 2020

Celkové náklady:

83 100,- Kč s DPH (65 607,- Kč bez DPH)

Zhotovitel:

AIRTRONIX, s.r.o.

12/2020 Instalace bezpečnostních kamer na ul. Kubatova, Na Zákopě a Železniční, Chválkovice

Stručný popis akce:

Instalace bezpečnostních mobilních kamer PTZ s akumulátorem

Zadávající KMČ:

KMČ 6 Chválkovice

Realizující odbor:

MPO

Termín zahájení:

16. 12. 2020

Termín ukončení:

18. 12. 2020

Celkové náklady:

66 000,- Kč s DPH (52 140,- Kč bez DPH)

Zhotovitel:

TRON, s.r.o.

11/2020 - 12/2020 Instalace 3 ks odpadkových košů, Chválkovice

Stručný popis akce:

Instalace tří odpadkových košů dle požadavku KMČ

Zadávající KMČ:

KMČ 6 Chválkovice

Realizující odbor:

OMZOH

Termín zahájení:

5. 11. 2020

Termín ukončení:

15. 12. 2020

Celkové náklady:

60 028,- Kč s DPH (49 610,- Kč bez DPH)

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

10/2020 - 12/2020 Oprava chodníku na ul. Hanušova, Lazce

Stručný popis akce:

Oprava chodníku na ulici Hanušova

Zadávající KMČ:

KMČ 7 Lazce

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

12. 10. 2020

Termín ukončení:

14. 12. 2020

Celkové náklady:

51 060,79 Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

9/2020 - 12/2020 Instalace svodidel na ul. Vítězství a Dvorského, Droždín

Stručný popis akce:

Zlepšení bezpečnostních opatření na komunikaci

Zadávající KMČ:

KMČ 2 Droždín

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

1. 9. 2020

Termín ukončení:

11. 12. 2020

Celkové náklady:

86 515,- Kč s DPH (75 230,- Kč bez DPH)

Zhotovitel:

Dopravní značení Svoboda, Olomouc, s.r.o.

5/2020 - 12/2020 Bezbariérové úpravy ul. Helsinská, Neředín

Stručný popis akce:

Provedení bezbariérových úprav ulice Helsinská

Zadávající KMČ:

KMČ 12 Neředín

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

20. 5. 2020

Termín ukončení:

10. 12. 2020

Celkové náklady:

161 224,51 Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

10/2020 - 12/2020 Oprava vjezdů na ul. Přemysla Oráče, Holice

Stručný popis akce:

Oprava vjezdů na ulici Přemysla Oráče

Zadávající KMČ:

KMČ 4 Holice

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

14. 10. 2020

Termín ukončení:

10. 12. 2020

Celkové náklady:

54 709,- Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

10/2020 - 12/2020 Úprava hřiště na ul. Jilemnického, Nedvězí

Stručný popis akce:

Terénní úpravy a osetí plochy hřiště na ulici Jilemnického

Zadávající KMČ:

KMČ 9 Nedvězí

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

15. 10. 2020

Termín ukončení:

10. 12. 2020

Celkové náklady:

5 000,- Kč

Zhotovitel:

J. Marejka

11/2020 - 12/2020 Odstranění starých kójí na popelnice,Tabulový Vrch

Stručný popis akce:

Odstranění starých kójí na popelnice

Zadávající KMČ:

KMČ 11 Tabulový Vrch

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

26. 11. 2020

Termín ukončení:

10. 12. 2020

Celkové náklady:

114 729,49 Kč

Zhotovitel:

fa Rekol

9/2020 - 12/2020 Odstranění pískoviště a betonových ploch na ul. Nezvalova, Nové Hodolany

Stručný popis akce:

Odstranění pískoviště a betonových ploch na ulice Nezvalova

Zadávající KMČ:

KMČ 14 Nové Hodolany

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

7. 9. 2020

Termín ukončení:

10. 12. 2020

Celkové náklady:

45 302,81 Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

11/2020 - 12/2020 Oprava chodníku mezi ul. Rožňavská a Voskovcova, Nové Sady

Stručný popis akce:

Oprava chodníku mezi ulicemi Rožňavská a Voskovcova

Zadávající KMČ:

KMČ 15 Nové Sady

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

19. 11. 2020

Termín ukončení:

10. 12. 2020

Celkové náklady:

150 000,- Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

5/2020 - 12/2020 Předláždění ul. 17. listopadu, Olomouc-střed

Stručný popis akce:

Oprava chodníku – předlažba na ulice 17. listopadu

Zadávající KMČ:

KMČ 17 Olomouc-střed

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

6. 5. 2020

Termín ukončení:

10. 12. 2020

Celkové náklady:

59 944,- Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

11/2020 - 12/2020 Oprava veřejného osvětlení na ul. Krokova, Holice

Stručný popis akce:

Rekonstrukce dvou lamp veřejného osvětlení, výměna kabelového vedení a terénní úpravy

Zadávající KMČ:

KMČ 4 Holice

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

25. 11. 2020

Termín ukončení:

10. 12. 2020

Celkové náklady:

128 358,- Kč bez DPH

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

11/2020 - 12/2020 Revitalizace prostoru MŠ a ZŠ Gorkého, Pavlovičky

Stručný popis akce:

Revitalizace prostoru MŠ a ZŠ Gorkého

Zadávající KMČ:

KMČ 19 Pavlovičky

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

4. 11. 2020

Termín ukončení:

10. 12. 2020

Celkové náklady:

54 000,- Kč

Zhotovitel:

R. Suchánek – revitalizace a údržba zeleně

12/2020 Odstranění černé skládky na ul. Lindnerova, Pavlovičky

Stručný popis akce:

Odstranění černé skládky na ulici Lindnerova

Zadávající KMČ:

KMČ 19 Pavlovičky

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

1. 12. 2020

Termín ukončení:

10. 12. 2020

Celkové náklady:

80 000,- Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

11/2020 - 12/2020 Oprava veřejného osvětlení na ul. Hraniční, Nová Ulice

Stručný popis akce:

Rekonstrukce tří lamp veřejného osvětlení, výměna kabelového vedení a terénní úpravy

Zadávající KMČ:

KMČ 13 Nová Ulice

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

24. 11. 2020

Termín ukončení:

10. 12. 2020

Celkové náklady:

222 762,- Kč bez DPH

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

12/2020 Revitalizace plochy parku, Lazce

Stručný popis akce:

Revitalizace plochy parku mezi ulicemi Dlouhá a Na Letné

Zadávající KMČ:

KMČ 7 Lazce

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

1. 12. 2020

Termín ukončení:

9. 12. 2020

Celkové náklady:

15 000,- Kč

Zhotovitel:

D. Machulová

10/2020 - 12/2020 Revitalizace prostranství mezi ul. Řepčínská a Zengrova, Řepčín

Stručný popis akce:

Revitalizace prostranství mezi ulicemi Řepčínská a Zengrova

Zadávající KMČ:

KMČ 22 Řepčín

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

20. 10. 2020

Termín ukončení:

9. 11. 2020

Celkové náklady:

19 550,- Kč

Zhotovitel:

Bubeníček

10/2020 - 12/2020 Úprava okolí úřadu, Svatý Kopeček

Stručný popis akce:

Revitalizace plochy a úprava okolí úřadu Svatý Kopeček

Zadávající KMČ:

KMČ 25 Svatý Kopeček

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

17. 9. 2020

Termín ukončení:

9. 12. 2020

Celkové náklady:

149 435,- Kč

Zhotovitel:

LT EkoLesServis, s.r.o.

11/2020 - 12/2020 Studie úpravy dopravního režimu, Svatý Kopeček

Stručný popis akce:

Studie úpravy dopravního režimu na Svatém Kopečku

Zadávající KMČ:

KMČ 25 Svatý Kopeček

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

24. 11. 2020

Termín ukončení:

9. 12. 2020

Celkové náklady:

17 800,- Kč

Zhotovitel:

Ing. T. Tužín

10/2020 - 11/2020 Výsadba stromů a živého plotu v parčíku u sochy sv. Jana Nepomuckého na ul. Machátova, Slavonín

Stručný popis akce:

Výsadba dvou lip a živého plotu z keřů sadových růží podél drátěné opory oddělující parčík se sochou sv. Jana Nepomuckého od silniční komunikace

Zadávající KMČ:

KMČ 23 Slavonín

Realizující odbor:

OMZOH

Termín zahájení:

20. 10. 2020

Termín ukončení:

30. 11. 2020

Celkové náklady:

73 238,- Kč s DPH (60 527, 27 bez DPH)

Zhotovitel:

Radek Suchánek (zahradnická firma)

9/2020 - 11/2020 Zrestaurování smírčího kříže, Nedvězí

Stručný popis akce:

Zrestaurování smírčího kříže spočívalo v očištění povrchu, zpevnění, injektáži trhlin, retuších a konzervaci.

Termín zahájení:

9/2020

Termín ukončení:

11/2020

Realizační náklady:

26 335 Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

René Seifried

7/2020 - 11/2020 Zrestaurování kříže se sousoším sv. Máří Magdalény s ukřižovaným Kristem, Nová Ulice

Stručný popis akce:

Kompletní zrestaurování kamenného kříže spočívající v demontáži památky a transferu do ateliéru, čištění, injektážích, plastických retuších, zhotovení nového základu včetně osazení kamenných stupňů a závěrečných povrchových úprav.

Termín zahájení:

7/2020

Termín ukončení:

11/2020

Realizační náklady:

287 271 Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

René Seifried

11/2020 ČOV Lošov – měření vypouštění odpadních vod z ČOV Lošov

Stručný popis akce:

Předmětem prací je dodávka a montáž technologických zařízení v areálu čistírny odpadních vod v městské části Lošov při ulici na Lukách. Úprava spočívá v osazení radarového snímače hladiny v odlehčovací komoře v ČOV a dálkový přenos tohoto měření na centrální dispečink v Olomouci. Uvedené opatření v souladu s platnou legislativou umožní kontinuální sledování a měření množství odpadních vod a množství naředěných odpadních vod odtékajících z odlehčovací komory, což následně umožní optimalizaci chodu ČOV v závislosti na množství přitékajících splaškových vod.

Termín zahájení:

11/2020

Termín ukončení:

11/2020

Celkové náklady:

225 060,- Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

ELPREMO spol. s.r.o., Olomouc

7/2020 - 11/2020 Nový vjezd do areálu FN Olomouc z ulice Hněvotínská

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je vybudování nového vstupu pro chodce a vjezdu pro automobily do areálu Fakultní nemocnice Olomouc z ulice Hněvotínská. V rámci akce bude provedeno rozšíření stávající místní komunikace v ul. Hněvotínská a zřízení ochranných ostrůvků. Tato akce SMOl bude navazovat na akci FN Olomouc, která spočívá ve vybudování nového chodníku a komunikace v areálu FN Olomouc.

Termín zahájení:

7/2020

Termín ukončení:

11/2020

Realizační náklady:

část SMOl: 3 714 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Dotace ANO/NE:

KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 00 Bruntál

11/2020 Revitalizace veřejného prostranství ve vnitrobloku na ul. Žilinská, Olomouc-západ

Stručný popis akce:

Revitalizace veřejného prostranství ve vnitrobloku na ulici Žilinská

Zadávající KMČ:

KMČ 18 Olomouc-západ

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

4. 11. 2020

Termín ukončení:

27. 11. 2020

Celkové náklady:

52 880,- Kč

Zhotovitel:

LT EkoLesServis, s.r.o.

10/2020 - 11/2020 Výsadba květinového záhonu a živého plotu u pomníku Tomáše Štítného na ul. Mozartova, Olomouc-západ

Stručný popis akce:

Výsadba živého plotu z keřů (ptačí zob) a záhonu bílých růží s levandulemi, ve tvaru šachovnice u pomníku Tomáše Štítného v parčíku před budovou ZŠ Mozartova

Zadávající KMČ:

KMČ 18 Olomouc-západ

Realizující odbor:

OMZOH

Termín zahájení:

15. 10. 2020

Termín ukončení:

25. 11. 2020

Celkové náklady:

37 706,40 Kč bez DPH (není plátce DPH)

Zhotovitel:

Ing. Bc. Erik Machula

10/2020 - 11/2020 Výsadba živého plotu okolo dětského hřiště na ul. Blanická, Nové Hodolany

Stručný popis akce:

Výsadba živého plotu z 250 ks keřů (pustorylů a tavolníků) podél drátěné opory oddělující dětské hřiště v parčíku na Blanické ulici od cyklostezky a silniční komunikace

Zadávající KMČ:

KMČ 14 Nové Hodolany

Realizující odbor:

OMZOH

Termín zahájení:

15. 10. 2020

Termín ukončení:

24. 11. 2020

Celkové náklady:

46 360,- Kč bez DPH (realizátor není plátce DPH)

Zhotovitel:

Ing. Bc. Erik Machula (zahradnická firma)

11/2020 Studie revitalizace parku na ul. Břetislavova, Řepčín

Stručný popis akce:

Studie revitalizace parku na ulici Břetislavova

Zadávající KMČ:

KMČ 22 Řepčín

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

5. 11. 2020

Termín ukončení:

20. 11. 2020

Celkové náklady:

25 500,- Kč

Zhotovitel:

Ing. Žáková

10/2020 - 11/2020 Revitalizace parku na ul. Břetislavova, Řepčín

Stručný popis akce:

Revitalizace parku na ulici Břetislavova

Zadávající KMČ:

KMČ 22 Řepčín

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

20. 10. 2020

Termín ukončení:

20. 11. 2020

Celkové náklady:

18 000,- Kč

Zhotovitel:

Ajetán, s.r.o.

10/2020 - 11/2020 Oprava vozovky na ul. Arnoldova, Droždín

Stručný popis akce:

Oprava a zhutnění kameniva na ul. Arnoldova

Zadávající KMČ:

KMČ 2 Droždín

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

27. 10. 2020

Termín ukončení:

19. 11. 2020

Celkové náklady:

35.500,- Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

9/2020 - 11/2020 Výměna zábradlí na ul. Zlaté doly, Lošov

Stručný popis akce:

Výroba a výměna zábradlí na ulici Zlaté doly

Zadávající KMČ:

KMČ 8 Lošov

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

21. 9. 2020

Termín ukončení:

9. 11. 2020

Celkové náklady:

41 200,- Kč

Zhotovitel:

Fa Urda

6/2020 - 11/2020 Oprava chodníku na ul. Sudova, Nový Svět

Stručný popis akce:

Oprava chodníku na ulici Sudova

Zadávající KMČ:

KMČ 16 Nový Svět

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

3. 6. 2020

Termín ukončení:

9. 11. 2020

Celkové náklady:

105 032,- Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

10/2020 - 11/2020 Výsadba 15 stromů na ul. Krameriova, Lazce

Stručný popis akce:

Dosadba 15 stromů (líska turecká) do alejového stromořadí na ul. Krameriova

Zadávající KMČ:

KMČ 7 Lazce

Realizující odbor:

OMZOH

Termín zahájení:

12. 10. 2020

Termín ukončení:

5. 11. 2020

Celkové náklady:

95 237,50 Kč bez DPH (realizátor není plátce DPH)

Zhotovitel:

Dagmar Machulová, DiS. (zahradnická firma)

7/2020 - 10/2020 Pavelkova – autobusová zastávka

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je výstavba autobusových zálivů a nástupišť zastávky Lipenská směr Bělidla, oboustranné zastávky u firmy KOYO a na ně navazujících chodníků pro pěší. Součástí jsou i přeložky kabelů společnosti CETIN, veřejného osvětlení a výměna stožárů veřejného osvětlení včetně svítidel.

Termín zahájení:

7/2020

Termín ukončení:

10/2020

Realizační náklady:

4 304 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

7/2020 - 10/2020 Zrestaurování vstupního portálu a statické zajištění kaple, Nedvězí

Stručný popis akce:

Statické zajištění objektu kaple vložením helikálních výztuží, zrestaurování a částečná výměna vstupního portálu kaple v Nedvězí.

Termín zahájení:

7/2020

Termín ukončení:

10/2020

Realizační náklady:

277 243 Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

MOPED s. r. o., René Seifried

10/2020 Nákup mobilního pódia, Řepčín

Stručný popis akce:

Nákup mobilního pódia pro pořádání společenských a kulturních akcí

Zadávající KMČ:

KMČ 22 Řepčín

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

16. 10. 2020

Termín ukončení:

30. 10. 2020

Celkové náklady:

49 000,- Kč

Zhotovitel:

Naše Řepčínsko, z.s.

10/2020 Revitalizace parku na ul. Břetislavova, Řepčín

Stručný popis akce:

Revitalizace parku na ulici Břetislavova

Zadávající KMČ:

KMČ 22 Řepčín

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

19. 10. 2020

Termín ukončení:

27. 10. 2020

Celkové náklady:

28 000,- Kč

Zhotovitel:

Naše Řepčínsko, z.s.

10/2020 Úprava prostranství na ul. Břetislavova, Řepčín

Stručný popis akce:

Úprava prostranství (údržba parku, oprava cesty a výsadba) na ulici Břetislavova

Zadávající KMČ:

KMČ 22 Řepčín

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

14. 10. 2020

Termín ukončení:

21. 10. 2020

Celkové náklady:

13 700,- Kč

Zhotovitel:

M. Mencl

9/2020 - 10/2020 Rekonstrukce travnatého hřiště na ul. U Háje, Černovír

Stručný popis akce:

Vybudování síťových zábran proti zalétání míčů a napevno zabudovaných branek na malou kopanou

Zadávající KMČ:

KMČ 1 Černovír

Realizující odbor:

OCKS

Termín zahájení:

20. 9. 2020

Termín ukončení:

20. 10. 2020

Celkové náklady:

91 646,- Kč s DPH

Zhotovitel:

Machovský, s.r.o.

7/2020 - 10/2020 Instalace pamětní desky Františka Dasticha, Hejčín

Stručný popis akce:

Vyhotovení a umístění pamětní desky válečného veterána Františka Dasticha

Zadávající KMČ:

KMČ 3 Hejčín

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

1. 7. 2020

Termín ukončení:

19. 10. 2020

Celkové náklady:

26 739,- Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

9/2020 - 10/2020 Zpracování projektu revitalizace tzv. Nemilanského trojúhelníku, Nemilany

Stručný popis akce:

Zpracování projektu revitalizace tzv. Nemilanského trojúhelníku

Zadávající KMČ:

KMČ 10 Nemilany

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

24. 9. 2020

Termín ukončení:

16. 10. 2020

Celkové náklady:

75 000,- Kč

Zhotovitel:

Ing. arch. Sirová, Ing. arch. Kudelová

10/2020 Příspěvek na realizaci projektu revitalizace tzv. Koperníku, Chomoutov

Stručný popis akce:

Příspěvek na realizaci projektu revitalizace tzv. Koperníku

Zadávající KMČ:

KMČ 5 Chomoutov

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

15. 10. 2020

Termín ukončení:

15. 10. 2020

Celkové náklady:

20 000,- Kč

Zhotovitel:

Los Vesinos, z.s.

7/2020 - 10/2020 Úprava místní komunikace na ul. Ve Vrbinách, Slavonín

Stručný popis akce:

Úprava místní komunikace na ulici Ve Vrbinách

Zadávající KMČ:

KMČ 23 Slavonín

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

23. 7. 2020

Termín ukončení:

13. 10. 2020

Celkové náklady:

30 888,28 Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

5/2020 - 10/2020 Osazení vnitrobloku na ul. Starodružiníků 3 ks sloupků, Nové Hodolany

Stručný popis akce:

Osazení vnitrobloku na ul. Starodružiníků třemi kovovými sloupy

Zadávající KMČ:

KMČ 14 Nové Hodolany

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

20. 5. 2020

Termín ukončení:

10. 8. 2020

Celkové náklady:

6 050,- Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

7/2020 - 9/2020 Zimní stadion – výměna osvětlení

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je výměna stávajícího osvětlení hrací plochy, do osvětlení ostatních částí (tribuny, chodby, schodiště ) nebude zasahováno. Všechny rozvody budou řešeny ve žlabech jako viditelné bez zásahů do stavebních konstrukcí.

Termín zahájení:

7/2020

Termín ukončení:

9/2020

Celkové náklady:

5.200.603,45 Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

ELEKTRO – BAU OLOMOUC s.r.o., Příčná 129/3, 779 00 Olomouc, IČ: 253 75 799

6/2020 - 9/2020 Radnice – oprava střech přístřešků

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je provedení opravy střech přístřešků na objektu radnice.

Termín zahájení:

6/2020

Termín ukončení:

9/2020

Realizační náklady:

1 729 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

H&B delta, s.r.o.

8/2020 - 9/2020 Oprava mostu přes řeku Moravu U Dětského domova

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava mostu u něhož dojde ke zvětšení dilatační kapacity ložisek, opravě povrchových nerovností v chodníkových částech mostních závěrů a k obnovení části izolačních nátěrů

Termín zahájení:

Srpen 2020

Termín ukončení:

Září 2020

Celkové náklady:

1.882.887,- Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

PONVIACONSTRUKT s.r.o.

6/2020 - 9/2020 Štursova 1 - střecha

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je zateplení střechy a provedení nové povlakové krytiny na budově magistrátu Štursova 1.

Termín zahájení:

06/2020

Termín ukončení:

09/2020

Realizační náklady:

1 560 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel:

W.H.A. system spol. s r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk, IČ: 619 45 251

7/2020 - 9/2020 Oprava mostu přes Hamerský náhon na místní komunikaci Nový svět – Nový Dvůr

Stručný popis akce:

Stavba řeší stavební úpravu mostu – sanaci povrchů opěr, nosné konstrukce a říms, nábřežních zídek a opevnění pod mostem. Dále výměnu zábradlí a zatěsnění spár mezi vozovkou a obrubami říms.

Termín zahájení:

Červenec 2020

Termín ukončení:

Září 2020

Celkové náklady:

1.018.046,- Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Ing. Kamil Turek

9/2020 Mišákova – dětské hřiště

Stručný popis akce:

Jedná se o rekonstrukci původního hřiště, které bylo kvůli havarijnímu stavu prvků odstraněno. V lokalitě bude ve stávající herní ploše doplněna dopadová plocha kačírkem a osazeny budou následující herní prvky: sestava se skluzavkou, skater, řetězová houpačka se sedákem a baby košem, pružinové houpadlo „bagr“ a pružinové houpadlo „nakladač“.

Termín zahájení:

09/2020

Termín ukončení:

09/2020

Realizační náklady:

749 026,30 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Dodavatel:

hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

8/2020 - 9/2020 Obnova vstupu do podzemí na ul. Pekární, Olomouc-město

Stručný popis akce:

Očištění kovaných vstupních dveří do podzemí na ulici Pekární od graffiti, rzi a nečistot a následná obnova nátěru kovářskou barvou.

Termín zahájení:

8/2020

Termín ukončení:

9/2020

Realizační náklady:

8 280 Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Pavel Šiler

8/2020 - 9/2020 Odstranění graffiti z Katovské branky, Olomouc-město

Stručný popis akce:

Odstranění rozsáhlého graffiti (100 m2) z kamenných a cihlových hradebních zdí v prostoru Katovské branky v Bezručových sadech. Odstranění proběhlo vysokotlakou parní technologií.

Termín zahájení:

8/2020

Termín ukončení:

9/2020

Realizační náklady:

74 000 Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a. s.

7/2020 - 9/2020 Odstranění graffiti na hradbách, Nové Hodolany

Stručný popis akce:

Odstranění graffiti na hradbách v Bezručových sadech

Zadávající KMČ:

KMČ 14 Nové Hodolany

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

27. 7. 2020

Termín ukončení:

24. 9. 2020

Celkové náklady:

73 991,50 Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

6/2020 - 9/2020 Oprava dřevěného zábradlí na ul. Náprstkova, Radíkov

Stručný popis akce:

Kompletní obnova dřevěného zábradlí nad mostem a u spodní autobusové zastávky včetně odstranění přebytečných částí

Zadávající KMČ:

KMČ 21 Radíkov

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

06/2020

Termín ukončení:

09/2020

Celkové náklady:

149 704,83 Kč s DPH (123 723,- Kč bez DPH)

Zhotovitel:

Machovský, s.r.o.

8/2020 - 9/2020 Oprava výtluků na ul. Hlušovická, Černovír

Stručný popis akce:

Oprava výtluků na ulici Hlušovická

Zadávající KMČ:

KMČ 1 Černovír-Hradisko

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

18. 8. 2020

Termín ukončení:

9. 9. 2020

Celkové náklady:

55 000,- Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

7/2020 - 8/2020 Oprava vozovky Náměstí Hrdinů (u tramvajové zastávky)

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava dlážděné komunikace navázaná na výškovou úpravu tramvajového ostrůvku.

Termín zahájení:

červenec 2020

Termín ukončení:

srpen 2020

Celkové náklady:

4.426.387,- Kč bez DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

5/2020 - 8/2020 Polopodzemní kontejnery Nové Sady

Stručný popis akce:

Předmětem prací je dodávka 12 skupin polopodzemních kontejnerů na ulicích Družební, Rožňavská, Zíkova a Werichova včetně stavebních prací potřebných pro jejich osazení do terénu. Vlastní kontejnery budou vyrobeny z vysokopevnostního dvouplášťového polyetylenu, ocelové díly budou žárově pozinkované.

Termín zahájení:

05/2020

Termín ukončení:

08/2020

Celkové náklady:

7 948 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín

6/2020 - 8/2020 Autobusová zastávka Domov seniorů – směr Hlavní nádraží

Stručný popis akce:

Předmětem opravy je prodloužení stávající autobusové zastávka na ul. Švabinského ve směru na Hlavní nádraží s požadovanou délkou nástupní hrany 18 m, výšky 20 cm včetně osazení nového elektronického označníku inteligentní zastávky.

Termín zahájení:

červen 2020

Termín ukončení:

srpen 2020

Celkové náklady:

1.344.141,- Kč bez DPH

Dotace ANO/NE:

ANO – Olomoucký kraj

Zhotovitel stavby:

JAMASTAV MORAVIA a.s.

7/2020 - 8/2020 Náves Svobody – oprava vozovky, I. etapa

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je živičné vozovky v rozsahu od ulice Přemysla Oráče směrem k ul. Keplerova v délce cca 310 m. Součástí opravy je i předlažba nevyhovujícího zvýšeného přechodu pro chodce.

Termín zahájení:

červenec 2020

Termín ukončení:

srpen 2020

Celkové náklady:

1.544.000,- Kč bez DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

KARETA, s.r.o.

7/2020 - 8/2020 Oprava lávky pro pěší přes řeku Bystřici na ulici Bystrovanská

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava stávající lávky, která zahrnuje sanaci zábradlí, nosné konstrukce, spodní stavby a opevnění koryta vodoteče. Dále pak zhotovení přechodných oblastí a zásypů za objektem.

Termín zahájení:

Červenec 2020

Termín ukončení:

Srpen 2020

Celkové náklady:

3.386.252,- Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

PONVIACONSTRUKT s.r.o.

6/2020 - 8/2020 Heyrovského – Arbesova, komunikace

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava pozemní komunikace v rozsahu od odbočky k nově vznikající zástavbě RD v ul. Arbesova směrem k ulici Heyrovského a zklidnění dopravy se zavedením dopravního režimu zóny 30.

Termín zahájení:

červen 2020

Termín ukončení:

srpen 2020

Celkové náklady:

5.293.820,- Kč bez DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

STRABAG a.s.

7/2020 - 8/2020 Oprava trubní propusti na ulici Prašné přes potok Romza v Nedvězí

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je komplexní rekonstrukce propustku

Termín zahájení:

Červenec 2020

Termín ukončení:

Srpen 2020

Celkové náklady:

2.604.524,- Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

JR Stavby s.r.o.

6/2020 - 8/2020 Úklid nepovolné skládky, Nad skládkou Korol, Slavonín

Stručný popis akce:

Úklid nepovolené skládky

Zadávající KMČ:

KMČ 23 Slavonín

Realizující odbor:

OMZOH

Termín zahájení:

17. 6. 2020

Termín ukončení:

27. 8. 2020

Celkové náklady:

38 000,- Kč s DPH ( 33 043,- Kč bez DPH )

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

1/2020 - 8/2020 Vydláždění plochy hřiště na ul. Jilemnického (projektová příprava), Nedvězí

Stručný popis akce:

Projektová příprava vydláždění plochy u hřiště na ulici Jilemnického

Zadávající KMČ:

KMČ 9 Nedvězí

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

27. 1. 2020

Termín ukončení:

26. 8. 2020

Celkové náklady:

10 000,- Kč

Zhotovitel:

Ivana Erlecová

7/2020 Pořízení pamětní desky ke stromu svobody, Lošov

Stručný popis akce:

Pořízení a umístění pamětní desky ke stromu svobody slavnostně vysazeného 19. 11. 2019 z podnětu KMČ Lošov

Zadávající KMČ:

KMČ 8 Lošov

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

20. 7. 2020

Termín ukončení:

22. 7. 2020

Celkové náklady:

1 000,- Kč

Zhotovitel:

Fa Lexa

3/2020 - 6/2020 Huzovský most

Stručný popis akce:

Předmětem prací je kompletní rekonstrukci mostu o 1 poli délky 7,7 m a šířky 4,45 m z monolitického železobetonu včetně spodní stavby, mostních křídel a mostních říms. Původní konstrukce mostu bude kompletně odstraněna. Most se nachází v k.ú. Huzová.

Termín zahájení:

03/2020

Termín ukončení:

06/2020

Celkové náklady:

1.312.373,76 Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ne

Zhotovitel stavby:

MODOS s.r.o., Masarykova 34, 779 00 Olomouc

6/2020 Hodolanská – chodník (Přáslavská – Purkyňova)

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava chodníku v rozsahu od ulice Purkyňova po ul. Přáslavská. V celé trase bude šířka chodníku sjednocena na 2 m. Na kryt chodníku bude použita betonová dlažba 40/40/6 cm.

Termín zahájení:

červen 2020

Termín ukončení:

červen 2020

Celkové náklady:

1.262.762,- Kč bez DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

OPLUŠTIL - STAVBY s.r.o.

4/2020 - 6/2020 Oprava místních komunikací a přilehlých chodníků v ul. Hanácká a Jaselská

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava místních komunikací. Provedena bude nová konstrukce vozovky a předlažba stávajících chodníků.

Termín zahájení:

15. 4. 2020

Termín ukončení:

30. 6. 2020

Celkové náklady:

4.960.000,- Kč bez DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

5/2020 - 6/2020 Oprava hodin na ZŠ Nemilany na ul. Raisova, Nemilany

Stručný popis akce:

Oprava hodin na budově základní školy

Zadávající KMČ:

KMČ 10 Nemilany

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

11. 5. 2020

Termín ukončení:

22. 6. 2020

Celkové náklady:

42 000,- Kč

Zhotovitel:

M. Kopečný

5/2020 - 6/2020 Odstranění nástěnky, pergoly, schodů a panelové cesty, Povel

Stručný popis akce:

Odstranění nástěnky, pergoly, schodů a panelové cesty

Zadávající KMČ:

KMČ 20 Povel

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

11. 5. 2020

Termín ukončení:

15. 7. 2020

Celkové náklady:

143 019,80 Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

5/2020 - 6/2020 Odstranění požární nádrže na ul. Foerstrova, Tabulový Vrch

Stručný popis akce:

Odstranění požární nádrže na ulici Foerstrova 15

Zadávající KMČ:

KMČ 11 Tabulový Vrch

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

4. 5. 2020

Termín ukončení:

12. 6. 2020

Celkové náklady:

150 000,- Kč

Zhotovitel:

P. Hrobař

5/2020 - 6/2020 Realizace odvodňovacího žlabu na ul. Kovářská, Lošov

Stručný popis akce:

Realizace příčného odvodňovacího žlabu na ul. Kovářská

Zadávající KMČ:

KMČ 8 Lošov

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

11. 5. 2020

Termín ukončení:

12. 6. 2020

Celkové náklady:

51 365,- Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

6/2020 Odstranění černé skládky na polní cestě u bývalého vepřína, Slavonín

Stručný popis akce:

Odstranění černé skládky na polní cestě u bývalého vepřína

Zadávající KMČ:

KMČ 23 Slavonín

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

10. 6. 2020

Termín ukončení:

12. 6. 2020

Celkové náklady:

34 318,- Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

3/2020 - 5/2020 Švýcarské nábřeží – opěrná zeď

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava stávajícího chodníku spočívající v jeho zúžení a posunutí stávajícího zábradlí ke středu komunikace z důvodu bezpečného využívání stavby pro pohyb pěších a cyklistů.

Termín zahájení:

03/2020

Termín ukončení:

05/2020

Celkové náklady:

895.400,00 Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ne

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce a.s.

5/2020 Nákup elektrického zařízení pro pořádání venkovních akcí, Lošov

Stručný popis akce:

Pořízení elektrického zařízení (osvětlení a ozvučení) pro pořádání venkovních akcí

Zadávající KMČ:

KMČ 8 Lošov

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

22. 5. 2020

Termín ukončení:

22. 5. 2020

Celkové náklady:

61 512,63,- Kč

Zhotovitel:

Fa Sonepar

4/2020 - 5/2020 Vydláždění plochy hřiště na ul. Jilemnického, Nedvězí

Stručný popis akce:

Vydláždění plochy u hřiště na ulici Jilemnického, včetně osazení obrubníků

Zadávající KMČ:

KMČ 9 Nedvězí

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

20. 4. 2020

Termín ukončení:

15. 5. 2020

Celkové náklady:

145 000,- Kč

Zhotovitel:

J. Marejka

3/2020 - 4/2020 Nákup vybavení pro pořádání venkovních akcí, Chomoutov

Stručný popis akce:

Nákup vybavení pro pořádání venkovních akcí: videoprojektor, promítací plátno, reprosoustava, mikrofony

Zadávající KMČ:

KMČ 5 Chomoutov

Realizující odbor:

KMČ a DP

Termín zahájení:

11. 3. 2020

Termín ukončení:

2. 4. 2020

Celkové náklady:

131 046,- Kč

Zhotovitel:

Steel Solution, Muziker s.r.o.

2/2020 - 3/2020 Oprava koruny hradby na ul. Studentská, Olomouc-město

Stručný popis akce:

Oprava koruny hradby na ulici Studentská spočívající v odstranění zborcené a narušené konstrukce překrytí hradby, provedení nové vaznicové konstrukce včetně bednění a hydroizolace a položení nové krytiny.

Termín zahájení:

2/2020

Termín ukončení:

3/2020

Realizační náklady:

58 329 Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Zwillinge reality s.r.o.

Otevřít mapu v novém okně »

V realizaci

6/2019 - 6/2022 Protipovodňová opatření II. B etapa – související investice

Stručný popis akce:

Předmětem prací „souvisejících investic“ jsou stavební úpravy komunikací a chodníků v ulicích Nábřeží a Blahoslavova, výstavba nové cyklostezky na levém břehu řeky Moravy, související přeložky inženýrských sítí (vodovod, plynovod, veřejné osvětlení) a demolice stávajícího mostku přes řeku Bystřici.

Termín zahájení:

06/2019

Termín ukončení:

06/2022

Celkové náklady:

37 981 858,21 Kč. s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s., Alberova 229/21 779 00 Olomouc, IČO: 258 69 523

Ukončené

3/2019 - 9/2020 Radnice Olomouc - oprava fasády a věže

Stručný popis akce:

Předmětem prací je oprava fasády na objektu radnice Olomouc s cílem odstranění vlhkosti, opravy obou venkovních schodišť radnice, výměna a doplnění kamenných soklů, restaurování kamenických, kovářských, truhlářských a klempířských prvků.
Předmětem prací je také generální oprava dřevěné konstrukce hlavní radniční věže včetně výměny oplechování na celé věži.

Termín zahájení:

3/2019

Termín ukončení:

6/2020

Celkové náklady:

57 220 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

H&B delta, s.r.o.

9/2019 - 7/2020 Týneček – přechod pro pěší

Stručný popis akce:

Předmětem akce je vybudování přechodu pro chodce na ulici Šternberská přes silnici I/46 a navázání nově vzniklých chodníků na stávající trasy. Součástí stavby je nová dešťová kanalizace, přeložka vodovodu a úprava VO. Stavba bude realizována ve dvou etapách: 1. etapa v roce 2019, 2. etapa v roce 2020.

Termín zahájení:

9/2019

Termín ukončení:

6/2020

Realizační náklady:

9 509 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

Zhotovitel stavby:

PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
10/2019 - 5/2020 Blanická ulice – rekonstrukce kanalizace

Stručný popis akce:

Předmětem prací je rekonstrukce kanalizační stoky GIa DN 300, DN 400 a DN 500 v ulici Blanická včetně kanalizačních přípojek. Součástí stavby je i obnova stavbou dotčených povrchů, včetně celoplošné opravy asfaltové komunikace.

Termín zahájení:

10/2019

Termín ukončení:

05/2020

Celkové náklady:

8 640 000,- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

MODOS, spol s r.o., Masarykova tř. 885/34, 779 00 Olomouc – Hodolany, IČ 005 76 832

7/2019 - 4/2020 Jiráskova – rekonstrukce stoky GVc a GV

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je rekonstrukce kanalizační stoky GVc a GV v ulici Jiráskova v Olomouci a obnova stávajících kanalizačních odboček.

Termín zahájení:

07/2019

Termín ukončení:

04/2020

Celkové náklady:

12 192 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

MODOS spol. s r.o., Masarykova třída 885/354, Hodolany, 779 00 Olomouc

8/2019 - 1/2020 ZŠ Svatoplukova – rekonstrukce výdejny stravy

Stručný popis akce:

Předmětem prací je rekonstrukce stávající výdejny stravy a přilehlé jídelny spočívající ve změně vnitřní dispozice, sanaci vlhkého zdiva, nových povrchových úprav (podlah, stěn a stropů), opravy rampy a vybudování nové učebny „cvičné kuchyně“.

Termín zahájení:

8/2019

Termín ukončení:

1/2020

Celkové náklady:

Stavební část: 5.916.846,17 Kč s DPH, Mobiliář:1.527.625,- Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

RAPOS s.r.o., Palackého 529, Všetuly, IČ: 255 04 487

9/2019 - 12/2019 Radíkov – rekonstrukce vodní nádrže – sanace břehů

Stručný popis akce:

Předmětem prací je zajištění břehů vodní nádrže záhozem z lomového kamene a provedení zpevněných přístupů do vodní nádrže, dále o zajištění části břehu gabionovou opěrou v délce 14 m. Součástí plnění je i vytvoření asfaltové plochy pro zajištění aktivit KMČ Radíkov a kácení dřevin.

Termín zahájení:

09/2019

Termín ukončení:

12/2019

Celkové náklady:

3.133 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ne

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce a.s.

12/2019 Hřbitov - úprava recyklátem (13/9)

Stručný popis akce:

úprava části plochy před hřbitovem

Zadávající KMČ:

KMČ 13 Nová Ulice

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

12/2019

Termín ukončení:

12/2019

Celkové náklady:

11 789,94 Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

11/2019 - 12/2019 Pavlovičky, ul. Lindnerova a Gorkého, Veverkova – výsadba 9 stromů s pětiletou povýsadbovou péčí

Stručný popis akce:

Výsadba 9 nových stromů 3 jírovce peťového (Aesculus carnea Briotii) a 3 ks okrasných třešní (Prunus avium Plena) v ul. Lindnerova x Gorkého u základní školy; výsadba 3 ks bříz (Betula pendula) v ul. Veverkova, kde stávající březové stromořadí postupně odumírá.

Zadávající KMČ:

KMČ 19 – Pavlovičky

Realizující odbor:

Odd. městské zeleně, OMZOH MMOL

Termín zahájení:

listopad 2019

Termín ukončení:

prosinec 2019

Celkové náklady:

126.884,70 Kč (z estetizace uhrazeno 87.000,-)

Zhotovitel:

Dagmar Machulová, DiS. – zahradnická firma

11/2019 - 12/2019 Litovelská ulice – založení, výsadba a záruční 5 letá péče o záhon růží a 1 ks stromu Pavlownie u pomníku

Stručný popis akce:

Odstranění stávajícího travního drnu, založení záhonu pro výsadbu dřevin a výsadba 1 stromu Pavlownia tomentosa s 39 ks růží „Palmengarten Frankfurt“

Zadávající KMČ:

KMČ 18 – Olomouc západ

Realizující odbor:

Odd. městské zeleně, OMZOH MMOL

Termín zahájení:

listopad 2019

Termín ukončení:

prosinec 2019

Celkové náklady:

138.384,- Kč (z estetizace uhrazeno 22.926,-)

Zhotovitel:

Radek Suchánek – zahradnická firma

12/2019 Oprava bus zastávky U Mlýna (4/4)

Stručný popis akce:

Oprava omítek a nátěrů zděné autobusové zastávky U Mlýna

Zadávající KMČ:

KMČ č. 4 Holice

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

12/2019

Termín ukončení:

12/2019

Celkové náklady:

33. 843 Kč (vč. DPH)

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

7/2019 - 12/2019 Oprava sjezdu - Lošov

Stručný popis akce:

Oprava sjezdu parc. č. 14/2 k.ú. Lošov

Zadávající KMČ:

KMČ č.8 – Lošov

Realizující odbor:

KMD

Termín zahájení:

9.7.2019

Termín ukončení:

9.12.2019

Celkové náklady:

84.854,-

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

11/2019 - 12/2019 Instalace 2 ks odpadkových košů a 1 ks odpadkového koše na psí exkrementy, Černovír

Adresa

hřiště Hlušovická – odp. koš, 49°37'10.626"N, 17°15'45.807"E
ZŠ Petřkova – odp. koš, 49°36'50.225"N, 17°15'30.323"E
Jablonského x Lamblova – odp. koš na psí exkrementy, 49°36'33.401"N, 17°15'37.971"E

Stručný popis akce:

Instalace 2 ks odpadkových košů a 1 ks odpadkového koše na psí exkrementy dle požadavků KMČ

Zadávající KMČ:

KMČ 1 Černovír a Klášterní Hradisko

Realizující odbor:

OMZOH

Termín zahájení:

1.11.2019

Termín ukončení:

6.12.2019

Celkové náklady:

9 706,50 Kč

Zhotovitel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

11/2019 - 12/2019 Instalace 5 ks odpadkových košů na psí exkrementy, Hejčín

Adresa

2 x ul. Ovesná, 49°36'12.801"N, 17°13'56.772"E
2 x ul. Tomkova, 49°36'13.605"N, 17°14'12.255"E, 49°36'13.247"N, 17°14'19.038"E
1 x ul. J. Glazarové, 49°36'29.564"N, 17°14'20.887"E

Stručný popis akce:

Instalace 5 ks odpadkových košů na psí exkrementy dle požadavků KMČ

Zadávající KMČ:

KMČ 3 Hejčín

Realizující odbor:

OMZOH

Termín zahájení:

1.11.2019

Termín ukončení:

6.12.2019

Celkové náklady:

26 431,85 Kč

Zhotovitel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

11/2019 - 12/2019 Instalace 5 ks odpadkových košů na psí exkrementy, Holice

Adresa

U Solných mlýnů, 49°34'48.620"N, 17°17'20.594"E
Moravská x Jaselská, 49°34'47.611"N, 17°17'47.539"E
U Cukrovaru, 49°34'11.829"N, 17°17'40.500"E
Partyzánská x Slunečná, 49°34'10.057"N, 17°17'48.765"E
Ječmínkova, 49°34'4.850"N, 17°17'43.537"E

Stručný popis akce:

Instalace 5 ks odpadkových košů na psí exkrementy dle požadavků KMČ

Zadávající KMČ:

KMČ 4 Holice

Realizující odbor:

OMZOH

Termín zahájení:

1.11.2019

Termín ukončení:

6.12.2019

Celkové náklady:

26 431,85 Kč

Zhotovitel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

11/2019 - 12/2019 Instalace 2 ks odpadkových košů, Lazce

Adresa

Lazecká – kruhový objezd u FÚ, 49°36'8.772"N, 17°15'9.119"E
Na Letné x Herrmannova - lavičky, 49°36'18.763"N, 17°15'30.874"E

Stručný popis akce:

Instalace 2 ks odpadkových košů dle požadavků KMČ

Zadávající KMČ:

KMČ 7 Lazce

Realizující odbor:

OMZOH

Termín zahájení:

1.11.2019

Termín ukončení:

6.12.2019

Celkové náklady:

4 420,13 Kč

Zhotovitel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

11/2019 - 12/2019 Instalace 4 ks odpadkových košů na psí exkrementy, Nová Ulice

Adresa:

Pionýrská ZUŠ – nový koš, 49°34'43.824"N, 17°13'59.557"E
I.P.Pavlova – náhrada původního koše, 49°34'44.741"N, 17°13'54.705"E
Hraniční – náhrada původního koše, 49°34'41.267"N, 17°13'59.784"E
Čajkovského – nový koš, 49°34'39.643"N, 17°14'2.980"E

Stručný popis akce:

Instalace 4 ks odpadkových košů na psí exkrementy dle požadavků KMČ (2 x nový koš, 2 x náhrada původních košů)

Zadávající KMČ:

KMČ 13 Nová Ulice

Realizující odbor:

OMZOH

Termín zahájení:

1.11.2019

Termín ukončení:

6.12.2019

Celkové náklady:

22 516,41 Kč

Zhotovitel:

Technické služby města Olomouce, a.s.
11/2019 - 12/2019 Instalace 16 ks odpadkových košů na psí exkrementy, Slavonín

Adresa:

2 x Hamrys, 49°34'0.237"N, 17°15'0.626"E, 49°34'4.840"N, 17°14'52.303"E
2 x Topolová, 49°34'9.354"N, 17°14'44.288"E, 49°34'5.115"N, 17°14'41.701"E
Bryksova, 49°34'18.112"N, 17°14'40.025"E
Josefa Beka, 49°34'6.301"N, 17°14'32.957"E
Klostermannova, 49°34'10.221"N, 17°14'22.872"E
3 x Durychova, 49°34'12.741"N, 17°14'15.181"E
Dykova, 49°34'6.132"N, 17°14'16.108"E
Arbesova, 49°34'25.518"N, 17°14'10.328"E
2 x Na Stráni, 49°33'51.945"N, 17°14'1.088"E, 49°33'50.062"N, 17°14'8.880"E
2 x K Lesíku, 49°33'50.062"N, 17°14'8.880"E, 49°33'43.303"N, 17°14'15.480"E

Stručný popis akce:

Instalace 16 ks odpadkových košů na psí exkrementy dle požadavků KMČ

Zadávající KMČ:

KMČ 23 Slavonín

Realizující odbor:

OMZOH

Termín zahájení:

1.11.2019

Termín ukončení:

6.12.2019

Celkové náklady:

84 581,90 Kč

Zhotovitel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

10/2019 - 12/2019 Úklid nepovolených skládek, Lokalita nad Ditrexem u objektů ZD a skládky Korol

Adresa:

Lokalita nad Ditrexem u objektů ZD, 49°33'52.220"N, 17°13'41.380"E
skládka Korol Slavonín, 49°33'40.370"N, 17°13'20.330"E

Stručný popis akce:

Úklid nepovolených skládek

Zadávající KMČ:

KMČ 23 Slavonín

Realizující odbor:

OMZOH

Termín zahájení:

7.10.2019

Termín ukončení:

6.12.2019

Celkové náklady:

50069,- Kč s DPH, ( 43539,- Kč bez DPH )

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

4/2019 - 12/2019 Oprava schodů na ul. Lenhartova

Stručný popis akce:

Oprava schodů na ul. Lenhartova

Zadávající KMČ:

KMČ č.8 – Lošov

Realizující odbor:

KMD

Termín zahájení:

9.4.2019

Termín ukončení:

4.12.2019

Celkové náklady:

93.919,-

Zhotovitel:

AH Morava, stavební společnost

10/2019 - 12/2019 Zpracování projektu ve stupni DZS

Stručný popis akce:

Vyhotovení studie – lokalita: Svatý Kopeček – estetizace veřejného prostoru – zpracování projektu vč. ÚS a SP .Lokalita –okolo budovy pošty a DP MMOl

Zadávající KMČ:

KMČ 25 - Svatý Kopeček

Realizující odbor:

KMD

Termín zahájení:

9.10.2019

Termín ukončení:

3.12.2019

Celkové náklady:

72.600,-

Zhotovitel:

Zahrada Olomouc

6/2019 - 11/2019 Českobratrská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Stručný popis akce:

Předmětem prací je kompletní rekonstrukce kanalizace v délce 468,2 m z kameninových trub DN 300 a rekonstrukce 42 ks kanalizačních přípojek. Celková délka rekonstrukce vodovodu je 416 m z potrubí LT DN100 a LT DN80. Současně bude realizováno 38 ks vodovodních přípojek v délce 184 m a 19 ks nových uličních vpustí.

Termín zahájení:

06/2019

Termín ukončení:

11/2019

Celkové náklady:

15.441.171, - Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ne

Zhotovitel stavby:

MODOS s.r.o., Masarykova 34, Olomouc

7/2019 - 11/2019 Cyklistická stezka Bystročice - Nedvězí

Stručný popis akce:

Předmětem prací je výstavba stezky pro cyklisty spojující obec Bystročice a městkou část Nedvězí v celkové délce 1,826 km. Navrhovaná stezka je umístěna v extravilánu v souběhu se silnicí III/5704 uvnitř zemědělských ploch.

Termín zahájení:

7/2019

Termín ukončení:

11/2019

Realizační náklady:

4 834 tis. Kč s DPH část Nedvězí (SMOl)
6 824 tis. Kč s DPH část Bystročice (obec Bystročice)

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

KARETA s.r.o., Krnovsklá 51, 792 00 Bruntál

9/2019 - 11/2019 Geislerova, Sladkovského – zrušení stok

Stručný popis akce:

Předmětem prací je přepojení stávajících domovních kanalizačních přípojek na kanalizační stoky DIIIj a DIIIj4. Původní kanalizační stoky GVd a GVd1 budou zrušeny zafoukáním.

Termín zahájení:

09/2019

Termín ukončení:

11/2019

Celkové náklady:

1 330 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

11/2019 Úprava zpevněných ploch před domem č.p. 4, Olomouc – Nedvězí

Stručný popis akce:

úprava zpevněných ploch

Zadávající KMČ:

KMČ 9 Nedvězí

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

11/2019

Termín ukončení:

11/2019

Celkové náklady:

797 746,79 Kč

Zhotovitel:

OPLUŠTIL – STAVBY s.r.o.

11/2019 Hřiště U lesa – parkové lavičky u nového dětského hřiště

Stručný popis akce:

Instalace 6 ks nových parkových laviček u nového dětského hřiště „U lesa“

Zadávající KMČ:

KMČ č. 1 Černovír

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

11/2019

Termín ukončení:

11/2019

Celkové náklady:

89.225,40 Kč (vč. DPH)

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

6/2019 - 11/2019 ZŠ Holice – odborné učebny

Stručný popis akce:

Stavební úpravy objektu budou spočívat v rekonstrukci dvou odborných učeben (fyziky a ICT), vestavby výtahu, rekonstrukce zázemí personálu výdejny stravy a vybudování bezbariérového WC. Součástí stavby je i dodávka nábytku a vybavení učeben.

Termín zahájení:

06/2019

Termín ukončení:

11/2019

Celkové náklady:

5 011 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

BAHSTAV s.r.o., Blahoslavova 76/12, Přerov, PSČ: 750 02

6/2019 - 11/2019 ZŠ Gorkého – vznik odborných učeben pro polytechnické vzdělávání

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je přestavba stávajících tříd na odborné učebny - počítačovou, přírodovědnou, jazykovou, fyziky a chemie, interaktivní a cvičnou kuchyňku. Součástí rekonstrukce je nová elektroinstalace, vzduchotechnika, omítky a podlahy. V rámci investice vznikne i nový bezbariérový přístup, který nově zajistí výtah ve dvorním traktu budovy školy. Součástí plnění je i dodávka nábytku a vybavení učeben.

Termín zahájení:

6/2019

Termín ukončení:

11/2019

Celkové náklady:

stavební část: 15.211 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

TOMA Olomouc s.r.o., Husitská 150/9, 779 00 Olomouc; IČ: 01810740

7/2019 - 11/2019 ZŠ Heyrovského – odborné učebny

Stručný popis akce:

Stavební úpravy objektu budou spočívat v rekonstrukci dvou odborných učeben (dílen a IT) a přístavby výtahu v atriu školy. Součástí stavby je i dodávka nábytku a vybavení učebny IT.

Termín zahájení:

07/2019

Termín ukončení:

11/2019

Celkové náklady:

stavební část 5,961 mil. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

TOMA OLOMOUC s.r.o., Husitská 9, Olomouc, PSČ: 779 00

7/2019 - 11/2019 Oprava části chodníku na ul. U solných mlýnů

Stručný popis akce:

Oprava části chodníku na ul. U solných mlýnů

Zadávající KMČ:

KMČ č.4 Holice

Realizující odbor:

KMD

Termín zahájení:

25.7.2019

Termín ukončení:

26.11.2019

Celkové náklady:

44.844,-

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

9/2019 - 11/2019 Cykloodpočívadlo v Holickém lese

Stručný popis akce:

Zhotovení a umístění krytých laviček a stolu a stojanů na kola u cyklostezky v Holickém lese

Zadávající KMČ:

KMČ 4 Holice

Realizující odbor:

KMČ 4 Holice

Termín zahájení:

3.9.2019

Termín ukončení:

22.11.2019

Celkové náklady:

25.000,-

Zhotovitel:

Machovský, s.r.o., Boční 551, Velký Týnec

10/2019 - 11/2019 Informační značení ulic (Černovír)

Stručný popis akce:

Zhotovení a instalace 69 značek (směrovek) k ulicím v Černovíře.

Zadávající KMČ:

KMČ č.1 Čermovír - Hradisko

Realizující odbor:

KMD

Termín zahájení:

9.10.2019

Termín ukončení:

22.11.2019

Celkové náklady:

105.210,-

Zhotovitel:

Machovský, s.r.o., Boční 551, Velký Týnec

10/2019 - 11/2019 Výroba a instalace informační tabule - Topolany (26/6)

Stručný popis akce:

Výroba a instalace informační tabule

Zadávající KMČ:

KMČ č. 26 - Topolany

Realizující odbor:

KMD

Termín zahájení:

30.10.2019

Termín ukončení:

22.11.2019

Celkové náklady:

10.502,80

Zhotovitel:

Bonita Group Service

8/2019 - 11/2019 Oprava části chodníku na ul. Foerstrova

Stručný popis akce:

Oprava části chodníku na ul. Foersterova č. 59 – 61

Zadávající KMČ:

KMČ č.12 Neředín

Realizující odbor:

KMD

Termín zahájení:

28.8.2019

Termín ukončení:

21.11.2019

Celkové náklady:

89.889,-

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

8/2019 - 11/2019 Oprava části chodníku na tř.17. listopadu

Stručný popis akce:

Oprava části chodníku na tř.17. listopadu

Zadávající KMČ:

KMČ č.17 Olomouc-střed

Realizující odbor:

KMD

Termín zahájení:

28.8.2019

Termín ukončení:

21.11.2019

Celkové náklady:

138.310,-

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

9/2019 - 11/2019 Zhotovení a instalace informační dvojtabule

Stručný popis akce:

Zhotovení a instalace informační dvojtabule

Zadávající KMČ:

KMČ č. 2 Droždín

Realizující odbor:

KMD

Termín zahájení:

25.9.2019

Termín ukončení:

21.11.2019

Celkové náklady:

20.328,-

Zhotovitel:

Machovský, s.r.o., Boční 551, Velký Týnec

9/2019 - 11/2019 Vánoční výzdoba v Droždíně

Stručný popis akce:

Zhotovení a instalace Vánoční výzdoby v Droždíně

Zadávající KMČ:

KMČ č. 2 Droždín

Realizující odbor:

KMD

Termín zahájení:

26.9.2019

Termín ukončení:

21.11.2019

Celkové náklady:

66.000,-

Zhotovitel:

Müller elektro

9/2019 - 11/2019 Vybavení schůzovní místnosti KMČ Droždín

Stručný popis akce:

Vybavení schůzovní místnosti KMČ č.2 Droždín, Gagarinova 95/17

Zadávající KMČ:

KMČ č. 2 Droždín

Realizující odbor:

KMD

Termín zahájení:

26.9.2019

Termín ukončení:

21.11.2019

Celkové náklady:

56.021,-

Zhotovitel:

TS Bohemia, TKF Event partner

8/2019 - 11/2019 Oprava vstupních dveří na kapličce Týneček

Stručný popis akce:

Restaurování dřevěných dveří na kapli Neposkvrněného početí P. Marie na Blodkově náměstí v Týnečku

Zadávající KMČ:

KMČ 27 Týneček

Realizující odbor:

OMAJ

Termín zahájení:

12. 8. 2019

Termín ukončení:

18. 11. 2019

Celkové náklady:

49.830,-Kč

Zhotovitel:

Petr Oliva, DiS.

11/2019 Lošov – Svolinského, výsadba lípy u zvonice

Stručný popis akce:

Svolinského – výsadba lípy u zvonice za účasti veřejnosti

Zadávající KMČ:

KMČ 8 - Lošov

Realizující odbor:

Odd. městské zeleně, OMZOH MMOL

Termín zahájení:

listopad 2019

Termín ukončení:

17.11. 2019

Celkové náklady:

6.653,- Kč

Zhotovitel:

LT EkoLesServis

11/2019 Hejčín – Balbínova pořízení a instalace nového pružinového houpadla

Stručný popis akce:

Balbínova – pořízení a instalace nového pružinového houpadla SUPLA I. do dětského hřiště při ul. Balbínova

Zadávající KMČ:

KMČ 3 - Hejčín

Realizující odbor:

Odd. městské zeleně, OMZOH MMOL

Termín zahájení:

listopad 2019

Termín ukončení:

15.11. 2019

Celkové náklady:

28.737,50 Kč

Zhotovitel:

Hřiště.CZ, s.r.o.

6/2019 - 11/2019 Parčík u sochy sv. Jana Nepomuckého

Stručný popis akce:

Pořízení studie zeleně řešící komplexní revitalizaci zeleně na veřejném prostranství. V rámci revitalizace parčíku se sochou sv. Jana Nepomuckého je plánována nová výsadba lip, neplodících hrušní, hlohů, růží a umístění laviček.

Zadávající KMČ:

KMČ 23 Slavonín

Realizující odbor:

OMZOH koncepce zeleně

Termín zahájení:

6.6.2019

Termín ukončení:

15.11.2019

Celkové náklady:

24.200,-

Zhotovitel:

Ing.Hana Tomaštíková, zahradní architekt

5/2019 - 11/2019 Parčík U jilmu

Stručný popis akce:

Pořízení studie zeleně řešící komplexní revitalizaci zeleně na veřejném prostranství. Navržená revitalizace parčíku počítá s doplněním chybějících cest, laviček, košů a s výsadbou nové zeleně – lip, kvetoucích keřů.

Zadávající KMČ:

KMČ 14 Nové Hodolany

Realizující odbor:

OMZOH koncepce zeleně

Termín zahájení:

9.5.2019

Termín ukončení:

15.11.2019

Celkové náklady:

78.650,-

Zhotovitel:

Zahrada Olomouc s.r.o., zahradně-architektonický atelier

5/2019 - 11/2019 Revitalizace zeleně vnitrobloku Žilinská-Brandlova-tř. Svornosti

Stručný popis akce:

Pořízení studie zeleně řešící komplexní revitalizaci zeleně na veřejném prostranství. Navržená revitalizace vnitrobloku prověřuje doplnění květinových záhonů do vnitrobloku vč. souvisejícího mobiliáře, navrhuje revitalizaci a doplnění zeleně.

Zadávající KMČ:

KMČ 18 Olomouc-západ

Realizující odbor:

OMZOH koncepce zeleně

Termín zahájení:

9.5.2019

Termín ukončení:

15.11.2019

Celkové náklady:

139.150,-

Zhotovitel:

Zahrada Olomouc s.r.o., zahradně-architektonický atelier

10/2019 - 11/2019 Úprava okolí kolem památníku TGM

Stručný popis akce:

Úprava okolí kolem památníku TGM, úprava terénu, výsadba dřevin

Zadávající KMČ:

KMČ č.4 Holice

Realizující odbor:

KMD

Termín zahájení:

9.10.2019

Termín ukončení:

15.11.2019

Celkové náklady:

5.000,-

Zhotovitel:

Víťazka – okrasné dřeviny

9/2019 - 11/2019 Restaurování památníku TGM

Stručný popis akce:

Restaurování památníku TGM

Zadávající KMČ:

KMČ č.4 Holice

Realizující odbor:

KMD

Termín zahájení:

25.9.2019

Termín ukončení:

11.11.2019

Celkové náklady:

18.975,-

Zhotovitel:

MgA. Václav Polián

8/2019 - 11/2019 Oprava části chodníku na ul. Buzulucká

Stručný popis akce:

Oprava části chodníku na ul. Buzulucká

Zadávající KMČ:

KMČ č.23 Slavonín

Realizující odbor:

KMD

Termín zahájení:

28.8.2019

Termín ukončení:

8.11.2019

Celkové náklady:

47.570,-

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

9/2019 - 11/2019 Nátěr zábradlí na zastávce MHD

Stručný popis akce:

Nátěr zábradlí na zastávce MHD – Domov seniorů ve Chválkovivích

Zadávající KMČ:

KMČ č.6 Chválkovice

Realizující odbor:

KMD

Termín zahájení:

23.9.2019

Termín ukončení:

8.11.2019

Celkové náklady:

29.330,-

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

2/2019 - 10/2019 Socha Panny Marie - restaurování

Stručný popis akce:

Dne 27. 2. 2019 bylo předáno místo plnění týkající se restaurování sochy Panny Marie, která je umístěna na pozemku parc. č. 97/1 v k. ú. Pavlovičky, ulice Pavlovická.
Socha bude převezena do dílny restaurátora, kde budou zrestaurovány kamenné i kovové prvky. Pod sochou bude proveden základ a po zrestaurování bude umístěna zpět na své původní místo. Součástí prací bude také zhotovení kovové stříšky nad sochou, která takto v minulosti bývala nad sochou umístěna a zhotovení nové svatozáře.

Termín zahájení:

02/2019

Termín ukončení:

10/2019

Celkové náklady:

761 300,00 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

MgA. Václav Polián, Olomouc

9/2019 - 10/2019 Ul. Dvorská – oprava komunikace

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava místní komunikace a chodníků v ulici Dvorská v Hodolanech.

Termín zahájení:

září 2019

Termín ukončení:

říjen 2019

Celkové náklady:

2.103.722,- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o.

10/2019 U skalky – parkové lavičky

Adresa:

U skalky, u RD Malinovského 20, parc. č. 572 k.ú. Radíkov u Olomouce
U skalky, hřiště, parc. č. 589 k.ú. Radíkov u Olomouce

Stručný popis akce:

Instalace 1 ks nové parkové lavičky v ul. U skalky (u domu Malinovského 20)
Instalace 2 ks nových parkových laviček na hřišti v ul. U skalky

Zadávající KMČ:

KMČ č. 21 Radíkov

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

10/2019

Termín ukončení:

10/2019

Celkové náklady:

44.818,40 Kč (vč. DPH)

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

10/2019 Výsadba keřů u nového pomníku na Návsi Svobody

Stručný popis akce:

Náves Svobody – výsadba keřů do předem založeného záhonu s kačírkovým mulčem kolem nově instalovaného pomníku

Zadávající KMČ:

KMČ 4 - Holice

Realizující odbor:

Odd. městské zeleně, OMZOH MMOL

Termín zahájení:

říjen 2019

Termín ukončení:

říjen 2019

Celkové náklady:

2.400,-

Zhotovitel:

Ing. Víťazková Ludmila - Víťazka

10/2019 Nemilany, ul. Kožušanská a Povelská – přesadba růží a výsadba nových keřů Tavolníku japonského

Stručný popis akce:

Kožušanská ul. vyjmutí stávajících 460 ks keřů růží a jejich přesadba do připravených záhonů kolem obchodu v ul. Povelská, výsadba nových 460 ks keřů Spiraea japonica Shirobana do ulice Kožušanská do záhonů po přesazených růžích.

Zadávající KMČ:

KMČ 10 - Nemilany

Realizující odbor:

Odd. městské zeleně, OMZOH MMOL

Termín zahájení:

říjen 2019

Termín ukončení:

říjen 2019

Celkové náklady:

200.981,54,-

Zhotovitel:

Dagmar Harazinová – zahradnictví Harazinovi

9/2019 - 10/2019 Rubešova - oprava recyklátem

Stručný popis akce:

oprava části účelové komunikace

Zadávající KMČ:

KMČ 22 Řepčín

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

09/2019

Termín ukončení:

10/2019

Celkové náklady:

29 659,52 Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

9/2019 - 10/2019 Hraniční – propojovací chodník – realizace podle hotové PD

Stručný popis akce:

Vybudování nového chodníku

Zadávající KMČ:

KMČ 13 – Nová Ulice

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

09/2019

Termín ukončení:

10/2019

Celkové náklady:

116 980,38 Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

9/2019 - 10/2019 Oprava chodníku ulice Hanušova od ulice Demlova po č. 18

Stručný popis akce:

předlažba chodníku

Zadávající KMČ:

KMČ 7 Lazce

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

09/2019

Termín ukončení:

10/2019

Celkové náklady:

193 177,11 Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

9/2019 - 10/2019 Chodník Farského

Stručný popis akce:

předlažba části chodníku

Zadávající KMČ:

KMČ 24 Nové Hodolany

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

09/2019

Termín ukončení:

10/2019

Celkové náklady:

233 021,32 Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

9/2019 - 10/2019 Chodník Dalimilova

Stručný popis akce:

předlažba části chodníku

Zadávající KMČ:

KMČ 5 Chomoutov

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

09/2019

Termín ukončení:

10/2019

Celkové náklady:

290 953,41 Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

9/2019 - 10/2019 Předláždění chodníku Velkomoravská BUS po Valdenská

Stručný popis akce:

předlažba chodníku

Zadávající KMČ:

KMČ 15 Nové Sady

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

09/2019

Termín ukončení:

10/2019

Celkové náklady:

399 907,42 Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

9/2019 - 10/2019 Předlažba chodníku ulice Sudova

Stručný popis akce:

předlažba části chodníku

Zadávající KMČ:

KMČ 15 Nový Svět

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

09/2019

Termín ukončení:

10/2019

Celkové náklady:

300 000,00 Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

10/2019 Instalace výstražných cedulí pro nepovolené skládky

Stručný popis akce:

Instalace výstražných cedulí pro nepovolené skládky

Zadávající KMČ:

KMČ 23 Slavonín

Realizující odbor:

OMZOH

Termín zahájení:

7.10.2019

Termín ukončení:

31.10.2019

Celkové náklady:

15882,- Kč s DPH, ( 13125,- Kč bez DPH )

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

7/2019 - 10/2019 Vnitroblok tř. Svornosti, Brandlova, Žilinská – obnova parkových laviček

Stručný popis akce:

Obnova 6 ks parkových laviček

Zadávající KMČ:

KMČ č. 18 Olomouc-západ

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

07/2019

Termín ukončení:

10/2019

Celkové náklady:

30.000,- Kč (vč. DPH)

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

9/2019 - 10/2019 Lajnování hřišť – Nová ulice (13/1)

Adresa:

Ul. Za Vodojemem A (bez č.p.), Za Vodojemem B (bez č.p.), Hraniční A (bez č. p.), Hraniční B (bez č.p.) a Pionýrská bez č. p.)

Stručný popis akce:

Přelajnování pěti asfaltových sídlištních hřišť v lokalitě Nová Ulice

Zadávající KMČ:

KMČ č. 13 Nová Ulice

Realizující odbor:

OCKS

Termín zahájení:

09/2019

Termín ukončení:

010/2019

Celkové náklady:

60.000,- Kč (vč. DPH)

Zhotovitel:

Tempish sport, s.r.o.

7/2019 - 10/2019 Úprava a revitalizace hřiště na ul. Lindnerova (19/1)

Adresa:

ul. Lindnerova, bez č.p.

Stručný popis akce:

Úprava a revitalizace hřiště travnatého hřiště na ul. Lindnerova, dodání fotbalových branek.

Zadávající KMČ:

KMČ č. 19 Pavlovičky

Realizující odbor:

OCKS

Termín zahájení:

07/2019

Termín ukončení:

010/2019

Celkové náklady:

149.326,10 Kč (vč. DPH)

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

9/2019 - 10/2019 Oprava autobusové zastávky Řepčínská (22/6)

Stručný popis akce:

Oprava střešní krytiny a okapů autobusové zastávky Řepčín, škola

Zadávající KMČ:

KMČ č. 22 Řepčín

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

09//2019

Termín ukončení:

10/2019

Celkové náklady:

35. 600 Kč (vč. DPH)

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

9/2019 - 10/2019 Zhotovení a instalace pamětní desky - Droždín

Stručný popis akce:

Zhotovení a instalace pamětní desky hudebnímu skladateli a Bohuslavovi Sedláčkovi

Zadávající KMČ:

KMČ č. 2 Droždín

Realizující odbor:

KMD

Termín zahájení:

26.9.2019

Termín ukončení:

24.10.2019

Celkové náklady:

9.440,-

Zhotovitel:

Jan Lexa, kamenosochař.

9/2019 - 10/2019 Nátěr a instalace sochy anděla

Stručný popis akce:

Nátěr a instalace sochy anděla

Zadávající KMČ:

KMČ č.7 Lazce

Realizující odbor:

KMD

Termín zahájení:

25.9.2019

Termín ukončení:

14.10.2019

Celkové náklady:

15.000,-

Zhotovitel:

Václav Lemon

9/2019 - 10/2019 Pódium 4x6m

Stručný popis akce:

Výroba pódia 4x6m

Zadávající KMČ:

KMČ č. 22 - Řepčín

Realizující odbor:

KMD

Termín zahájení:

26.9.

Termín ukončení:

9.10.

Celkové náklady:

40.000,-

Zhotovitel:

Naše Řepčínsko, z. s.

5/2019 - 9/2019 Erenburgova - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí

Stručný popis akce:

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí (kanalizace, vodovodu, přípojek) v ulici Erenburgova mezi ulicemi Vitáskova a Na Trati

Termín zahájení:

5/2019

Termín ukončení:

9/2019

Realizační náklady:

18 889 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

8/2019 - 9/2019 Most M31 přes Moravu na ulici Kosmonautů

Stručný popis akce:

Jedná se o údržbové práce na mostní konstrukci – omezení průsaků vody do konstrukce mostu, sanace povrchu betonu říms, údržba a PKO záchytného systému

Termín zahájení:

1.8.2019

Termín ukončení:

30.9.2019

Celkové náklady:

4 116 000,- Kč

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Hroší stavby Morava a.s.

Zástupce zadavatele:

Odbor dopravy a územního rozvoje

7/2019 - 9/2019 Kmochova – dětské hřiště

Stručný popis akce:

V lokalitě dojde k rekonstrukci stávajícího hřiště. Některé původní prvky budou odstraněny a nově budou osazeny následující herní prvky: kolotoč, skluzavka, závěsná houpačka s ptačím hnízdem, pružinové houpadlo a lanový lezecký prvek vč. dopadových ploch z kačírku a pryžových rohoží. Stávající vahadlová houpačka a fitness prvek budou ponechány.

Termín zahájení:

07/2019

Termín ukončení:

09/2019

Celkové náklady:

639 654,04 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, Znojmo

7/2019 - 9/2019 Park Malého Noe - sportoviště

Stručný popis akce:

V lokalitě dojde k vybudování nového sportoviště. Osazena bude workoutová sestava (což je systém složený z hrazd, žebříků, bradel atp. umožňující cvičení s vlastní vahou těla ve venkovním prostředí) a následující fitness stroje: elipsovité zařízení, jezdecké zařízení a sestava sedy – ledy.

Termín zahájení:

07/2019

Termín ukončení:

09/2019

Celkové náklady:

624 676,19 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

COLMEX s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha

9/2019 U stavu – parkové lavičky u dětského hřiště

Stručný popis akce:

Instalace 2 ks nových parkových laviček u dětského hřiště v ul. U stavu

Zadávající KMČ:

KMČ č. 1 Černovír

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

09/2019

Termín ukončení:

09/2019

Celkové náklady:

30.867,10 Kč (vč. DPH)

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

9/2019 Oprava chodníku Jungmannova 22 a Kosmonautů 20

Stručný popis akce:

předlažba části chodníku

Zadávající KMČ:

KMČ 14 Nové Hodolany

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

09/2019

Termín ukončení:

09/2019

Celkové náklady:

235482,33 Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

9/2019 Rekultivace 16 betonových květináčů vnitroblok Zeyerova a Blanická

Stručný popis akce:

Rekultivace 16 betonových květináčů

Zadávající KMČ:

KMČ 14 Nové Hodolany

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

09/2019

Termín ukončení:

09/2019

Celkové náklady:

7734,32 Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

5/2019 - 9/2019 Instalace workoutových prvků - Týneček (27/2)

Adresa:

Blodkovo náměstí, bez č.p.

Stručný popis akce:

Dodání a montáž streetworkoutové sestavy typu VS023K (lavice rovná, šikmá, žebřík, šplhací tyč, ručkovadla)

Zadávající KMČ:

KMČ č. 27 Týneček

Realizující odbor:

OCKS

Termín zahájení:

05/2019

Termín ukončení:

09/2019

Celkové náklady:

190.792,80 Kč (vč. DPH)

Zhotovitel:

Bonita Group Service, s.r.o.

5/2019 - 9/2019 Instalace workoutových prvků - Topolany (26/3, 26/5)

Adresa:

ul. Nedbalova, bez č.p.

Stručný popis akce:

Dodání a montáž streetworkoutové sestavy typu VS023K (lavice rovná, šikmá, žebřík, šplhací tyč, ručkovadla, vahadlová houpačka dvoumístná)

Zadávající KMČ:

KMČ č. 26 Topolany

Realizující odbor:

OCKS

Termín zahájení:

05/2019

Termín ukončení:

09/2019

Celkové náklady:

208.204,70 Kč (vč. DPH)

Zhotovitel:

Bonita Group Service, s.r.o.

9/2019 Nasvícení památníku (4/2)

Stručný popis akce:

Instalace slavnostního nasvícení památníku

Zadávající KMČ:

KMČ č. 4 Holice

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

09/2019

Termín ukončení:

09/2019

Celkové náklady:

54.450,- Kč (vč. DPH)

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

9/2019 Oprava veřejného osvětlení (13/10)

Stručný popis akce:

Výměna 2 ks lamp a svítidel veřejného osvětlení v zeleném pásu u přístřešků na kontejnery

Zadávající KMČ:

KMČ č. 13 Nová Ulice

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

09/2019

Termín ukončení:

09/2019

Celkové náklady:

78.650,- Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

9/2019 Revitalizace parku na ul. Břetislavova

Stručný popis akce:

Revitalizace parku na ul. Břetislavova

Zadávající KMČ:

KMČ č. 22 - Řepčín

Realizující odbor:

KMD

Termín zahájení:

11.9.

Termín ukončení:

25.9.

Celkové náklady:

49.000,-

Zhotovitel:

Naše Řepčínsko, z.s.

9/2019 Vybavení schůzovní místnosti KMČ č.22 Řepčín

Stručný popis akce:

Vybavení schůzovní místnosti KMČ č.22 Řepčín

Zadávající KMČ:

KMČ č. 22 - Řepčín

Realizující odbor:

KMD

Termín zahájení:

5.9.

Termín ukončení:

17.9.

Celkové náklady:

96.263,-

Zhotovitel:

Petr Jelínek, Vyraska team, Hornbach

6/2019 - 9/2019 Oplocení – Horní hřiště (ul. U skalky)

Stručný popis akce:

Stavba oplocení hřiště

Zadávající KMČ:

KMČ č. 21 - Radíkov

Realizující odbor:

Odd. KMČ a DP

Termín zahájení:

25. 6. 2019

Termín ukončení:

13. 9. 2019

Celkové náklady:

240.761,-

Zhotovitel:

M.K. Harazin, Přerovská 683, Olomouc - Holice

6/2019 - 9/2019 Oprava oken v kapli

Stručný popis akce:

Repase dřevěných oken a oprava dveří na kapli sv. Jana a Pavla v Nemilanech

Zadávající KMČ:

KMČ 10 Nemilany

Realizující odbor:

OMAJ

Termín zahájení:

6. 6. 2019

Termín ukončení:

5. 9. 2019

Celkové náklady:

60.718,-Kč

Zhotovitel:

Vlastimil Majer

5/2019 - 9/2019 Myslbekova, Olomouc - chodník

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava chodníků v ulici Myslbekova, vybudování 5 parkovacích stání a místa pro kontejnery na odpad. Součástí akce je také oprava autobusové zastávky „Smetanovy sady“ směr Tržnice, instalace nového elektronického označníku inteligentní zastávky a oprava přilehlého chodníku v ulici Polská.

Termín zahájení:

15. 5. 2019

Termín ukončení:

3. 9. 2019

Celkové náklady:

3.095.000,- Kč bez DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Hroší stavby Morava a.s.

5/2019 - 8/2019 Tomkova – opěrná zeď

Stručný popis akce:

Předmětem prací je demolice kamenné opěrné zdi délky 26 metrů a výšky 2,5 m. Součástí demolice jsou i terénní úpravy a provedení vegetačních úprav včetně založení travnatých ploch.

Termín zahájení:

05/2019

Termín ukončení:

08/2019

Celkové náklady:

955.731,- Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ne

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce a.s.

7/2019 - 8/2019 Lávka L13 přes Mlýnský potok z Bezručových sadů k tenisovým kurtům

Stručný popis akce:

Předmětem opravy je sanace nosné konstrukce, spodní stavby, nové závěrné zídky a přechodové klíny, nové zábradlí, nová pochůzí izolace mostovky a oprava opevnění koryta.

Termín zahájení:

1.7.2019

Termín ukončení:

31.8.2019

Celkové náklady:

1 590 981,- Kč

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

NAPKO s.r.o.

Zástupce zadavatele:

Odbor dopravy a územního rozvoje

7/2019 - 8/2019 Černovír II. – dětské hřiště

Stručný popis akce:

V lokalitě dojde k vybudování nového dětského hřiště. Budou provedeny nové dopadové plochy z pryžových koberců a kačírku vč. plastových obrub a osazeny nové herní prvky se základem.
Na místě budou osazeny následující herní prvky: herní sestava „pavouk“ a „cvrček“, houpačka se dvěma sedátky.

Termín zahájení:

07/2019

Termín ukončení:

08/2019

Celkové náklady:

667 531,35 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6, Brno

7/2019 - 8/2019 V Hlinkách, Tabulový vrch II. – dětské hřiště a sportoviště

Stručný popis akce:

Jedná se o rekonstrukci původního sportoviště. Stávající příhradová konstrukce vynášející tři odrazové desky s basketbalovými koši bude odstraněna. Nově bude v lokalitě osazena herní lanová sestava, basketbalová konstrukce vč. odrazové desky a koše a provedeno lajnování basketbalového hřiště.

Termín zahájení:

07/2019

Termín ukončení:

08/2019

Celkové náklady:

410 619,55 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6, Brno

7/2019 - 8/2019 Povel, sídliště – oprava parkových laviček

Adresa:

Nedvědova, kpt. Jaroše, Heyrovského, parc. č. 350/11, 350/10, 350/14, 350/9, 350/39 k.ú. Povel

Stručný popis akce:

Obnova/údržba 27 ks parkových laviček bez opěradel

Zadávající KMČ:

KMČ č. 20 Povel

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

07/2019

Termín ukončení:

08/2019

Celkové náklady:

293.212,22 Kč (vč. DPH)

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

6/2019 - 8/2019 Odstranění graffiti z Terezské a Litovelské brány

Stručný popis akce:

Odstranění graffiti z Předbraní Terezské brány (ul. Vídeňská) a Litovelské brány (ul. Palackého)

Zadávající KMČ:

KMČ 17 Olomouc - střed

Realizující odbor:

OMAJ

Termín zahájení:

17. 6. 2019

Termín ukončení:

29. 8. 2019

Celkové náklady:

159.160,-Kč

Zhotovitel:

René Seifried, kamenosochař

5/2019 - 8/2019 ZŠ Rožňavská – rekonstrukce střechy tělocvičny

Stručný popis akce:

Předmětem prací je komplexní rekonstrukce dvouplášťové střechy nad pavilonem tělocvičny, odstranění všech stávajících vrstev až po nosnou konstrukci a provedení střechy jako jednoplášťové včetně zateplení a dalších navazujících stavebních úprav.

Termín zahájení:

5/2019

Termín ukončení:

8/2019

Celkové náklady:

3.628 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

VESTAV group s.r.o., Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov, IČ: 27675912

5/2019 - 8/2019 Kamenný kříž Lošov

Stručný popis akce:

Restaurování kamenného kříže, ul. Svolinského

Zadávající KMČ:

KMČ 8 Lošov

Realizující odbor:

OMAJ

Termín zahájení:

29. 5. 2019

Termín ukončení:

16. 8. 2019

Celkové náklady:

73.500,-Kč

Zhotovitel:

Lubomír Tesák, kamenosochař

4/2019 - 8/2019 Sv. Kopeček – ulice Dvorského – chodník

Stručný popis akce:

Předmětem prací je výstavba nového chodníku podél silnice III/4432 v délce 157 m vlevo od komunikace a 40 m vpravo od komunikace směrem k centru obce. Chodník bude šířky 1,55 m včetně bezpečnostního odstupu 0,5 m od komunikace. Součástí stavby je i nová úprava vjezdů k nemovitostem. Chodník je vydlážděn z betonové dlažby 40/40 a vjezdy ze šedé zámkové dlažby. Součástí stavby je i přeložka kabelů CETIN.

Termín zahájení:

04/2019

Termín ukončení:

08/2019

Celkové náklady:

989.455, - Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Brodacký Antonín s.r.o.

7/2019 - 8/2019 Čištění, oprava a zprovoznění užitkové pumpy

Stručný popis akce:

Čištění, oprava a zprovoznění užitkové pumpy na parc.č. 221, k. ú. Topolany

Zadávající KMČ:

KMČ č. 26 - Topolany

Realizující odbor:

KMD

Termín zahájení:

31.7.2019

Termín ukončení:

7.8.2019

Celkové náklady:

25.000,-

Zhotovitel:

SDH Topolany

8/2019 Odstranění 1 pískoviště ve vnitrobloku Brandlova x Tř. Svornosti x Žilinská

Stručný popis akce:

Odstranění 1 pískoviště ve vegetační ploše mezi oplocením zahrad rodinných domů v ul. Žilinská a Brandlova a bytovým domem Tř. Svornosti č.or. 28-32, navezení zeminy a zatravnění.

Zadávající KMČ:

KMČ 18 – Olomouc západ

Realizující odbor:

Odd. městské zeleně, OMZOH MMOL

Termín zahájení:

1.8.2019

Termín ukončení:

2.8.2019

Celkové náklady:

29. 040,-

Zhotovitel:

Vojtěch Smékal

6/2019 - 8/2019 Schody ke kapli Hejčín

Stručný popis akce:

Výroba a osazení nových stupňů schodů ke vstupním dveřím kaple

Zadávající KMČ:

KMČ 3 Hejčín

Realizující odbor:

OMAJ

Termín zahájení:

5. 6. 2019

Termín ukončení:

1. 8. 2019

Celkové náklady:

28.700,-Kč

Zhotovitel:

Lubomír Tesák, kamenosochař

6/2019 - 7/2019 Most M11 přes Trusovický potok na polní cestě v Olomouci - Černovíře

Stručný popis akce:

Předmětem opravy je sanace spodní stavby a říms, zatěsnění trhlin u obrub, zprovoznění odvodňovačů, doplnění zábradlí a opevnění koryta toku.

Termín zahájení:

1.6.2019

Termín ukončení:

31.7.2019

Celkové náklady:

1 150 000,- Kč

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Hroší stavby Morava a.s.

Zástupce zadavatele:

Odbor dopravy a územního rozvoje

6/2019 - 7/2019 Ovesná – parkové lavičky

Stručný popis akce:

Instalace 4 ks nových parkových laviček

Zadávající KMČ:

KMČ č. 3 Hejčín

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

06/2019

Termín ukončení:

07/2019

Celkové náklady:

58.975,40 Kč (vč. DPH)

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

6/2019 - 7/2019 Selské nám. a okolí – parkové lavičky

Adresa:

Švabinského 3(Domov seniorů),parc.č. 1406/2 k.ú. Chválkovice
Selské nám. (kostel. Sv. Barbory), parc. č. 1420/1
Selské nám. 58 (Veterina), parc. č. 1420/3
Selské nám. 64a (Hasičská zbrojnice), parc. č. 1163/1

Stručný popis akce:

Instalace 5 ks nových parkových laviček vč. dlážděných podkladů

Zadávající KMČ:

KMČ č. 6 Chválkovice

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

06/2019

Termín ukončení:

07/2019

Celkové náklady:

170.319,60 Kč (vč. DPH)

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

6/2019 - 7/2019 Wolkerova, vnitroblok – parkové lavičky

Stručný popis akce:

Instalace 4 ks nových parkových laviček

Zadávající KMČ:

KMČ č. 18 Olomouc-západ

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

06/2019

Termín ukončení:

07/2019

Celkové náklady:

58.975,40 Kč (vč. DPH)

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

6/2019 - 7/2019 Topolová a Kyselovská – parkové lavičky

Adresa:

Topolová 6 u DH, parc. č. 812/30 k.ú. Slavonín
Kyselovská 74 u KMČ, parc. č. 395 k.ú. Slavonín

Stručný popis akce:

Instalace 4 ks nových parkových laviček u DH Topolová, a umístění 1 ks nové parkové lavičky na nádvoří KMČ

Zadávající KMČ:

KMČ č. 23 Slavonín

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

06/2019

Termín ukončení:

07/2019

Celkové náklady:

78.129,70 Kč (vč. DPH)

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

6/2019 - 7/2019 Svatý Kopeček – estetizace veřejného prostoru – okolí staré školy

Stručný popis akce:

Vyhotovení studie – lokalita: Svatý Kopeček – estetizace veřejného prostoru – okolí staré školy (č.p.7 a pozemky po kulturním domu (p.č. 233 a 236)

Zadávající KMČ:

KMČ 25 - Svatý Kopeček

Realizující odbor:

Odd.KMČ a DP

Termín zahájení:

26.6.2019

Termín ukončení:

29.7.2019

Celkové náklady:

36.300,- Kč

Zhotovitel:

Ing. Ivana Koudelová, Slavíčkova 9, 638 00 , Brno - Lesná

7/2019 Tabulový Vrch – odstranění 2 pískovišť a 3 kovových torz houpaček

Stručný popis akce:

Odstranění 2 pískovišť – u domů Stiborova 13 a za domem Zelená 9, odstranění 3 kovových torz houpaček u domů Jílová 27 – 29, včetně betonových základů, navezení zeminy a zatravnění ploch po vybouraných nefunkčních herních prvcích.

Pozice míst:

mapa

Zadávající KMČ:

KMČ 11 - Tabulový Vrch

Realizující odbor:

Odd. městské zeleně, OMZOH MMOL

Termín zahájení:

1.7.2019

Termín ukončení:

2.7.2019

Celkové náklady:

67.760,-

Zhotovitel:

Vojtěch Smékal

6/2019 Prostor před ZŠ Stupkova

Stručný popis akce:

V Hlinkách – oprava živičné vozovky, oprava komunikace před jídelnou ZŠ

Zadávající KMČ:

KMČ 11 Tabulový vrch

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

06/2019

Termín ukončení:

06/2019

Celkové náklady:

53 448,12 Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

6/2019 Tererovo náměstí – předlažba chodníku

Stručný popis akce:

předlažba části chodníku před ZŠ

Zadávající KMČ:

KMČ 12 Neředín

Realizující odbor:

ODUR

Termín zahájení:

06/2019

Termín ukončení:

06/2019

Celkové náklady:

314954,53 Kč

Zhotovitel:

TSMO, a.s.

6/2019 Oprava podstavce sousoší Dělnická rodina, ul. Litovelská

Stručný popis akce:

Oprava poškozené (uražené) části podstavce, oprava a vyčištění podstavce včetně vyčištění pamětní desky umístěné na čelní stěně

Zadávající KMČ:

KMČ 18 Olomouc - západ

Realizující odbor:

OMAJ

Termín zahájení:

17.6.2019

Termín ukončení:

28.6.2019

Celkové náklady:

14 700,-

Zhotovitel:

Lubomír Tesák

4/2019 - 6/2019 Projektová dokumentace na opravu umělé jeskyně

Stručný popis akce:

Zpracování projektové dokumentace na opravu umělé jeskyně v parku

Zadávající KMČ:

KMČ 22 Řepčín

Realizující odbor

: OMAJ

Termín zahájení:

15. 4. 2019

Termín ukončení:

27. 6. 2019

Celkové náklady:

28.500,-Kč

Zhotovitel:

Ing. Ondřej Hlavinka

5/2019 - 6/2019 Havlíčkova – oprava chodníku

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava chodníku z litého asfaltu v ulici Havlíčkova a to v rozsahu od tř. Spojenců po lávku spojující Smetanovy a Čechovy sady. Nový kryt chodníku bude z betonové dlažba 40/40.

Termín zahájení:

13. 5. 2019

Termín ukončení:

16. 6. 2019

Celkové náklady:

760.000,- Kč bez DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s.

4/2019 - 5/2019 Rekultivace bývalé protipožární nádrže na ulici Karafiátova

Stručný popis akce:

Odstranění železobetonové konstrukce nádrže a zasypání nádrže zeminou.

Zadávající KMČ:

KMČ 11 - Tabulový Vrch

Realizující odbor:

Odd. KMČ a DP

Termín zahájení:

23.4.2019

Termín ukončení:

10.5.2019

Celkové náklady:

188.820,-

Zhotovitel:

Pavel HROBAŘ, autorizovaný stavitel

Otevřít mapu v novém okně »

Ukončené

8/2018 - 8/2019 MŠ Nedvědova - energetické opatření

Stručný popis akce:

Předmětem energeticky úsporných opatření je provedení zateplení objektu MŠ, výměna otvorových výplní, zateplení ploché střechy, VZT, měření a regulace, demontáž hromosvodů a montáž nových. MŠ sestává ze 3 objektů: SO 01 hlavní budova, SO 02 vedlejší budova, SO 03 kuchyně a prádelna a spojovacího krčku.

Termín zahájení:

8/2018

Termín ukončení:

8/2019

Celkové náklady:

40 210 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

Ano

Zhotovitel stavby:

Provádění staveb Olomouc, a.s., tř. Kosmonautů 989/8, 779 00 Olomouc

7/2018 - 7/2019 Jihoslovanské mauzoleum – II. ETAPA

Stručný popis akce:

Předmětem akce „Jihoslovanské mauzoleum - II. ETAPA“ je oprava exteriéru a interiéru kaple objektu. II. ETAPA je stejně jako I. ETAPA rozdělena na dvě realizační podetapy. 1. podetapa se týká opravy exteriéru kaple a zahrnuje provedení nových omítek, rozebrání, opravu a nové osazení schodišťových stupňů. Dále bude provedena oprava střechy podloubí a kupole kaple. Stávající kovové výplně otvorů budou opraveny, případně zrestaurovány dle restaurátorského záměru. Stávající teracová podlaha bude zrestaurována dle restaurátorského záměru, stejně tak i sloupy z umělého kamene při vstupu do loubí. V rámci 1. podetapy bude v exteriéru kaple demontována stávající elektroinstalace a nově nasvětleno loubí kaple. Dále bude proveden poplachový zabezpečovací a tísňový systém a kamerový systém.
Na čelní stěně kaple bude osazena informační tabule s informacemi o historii a účelu stavby mauzolea.

Předmětem prací 2. podetapy je oprava interiéru kaple spočívající v následujících činnostech:
Provedení nových omítek v interiéru kaple, restaurování maleb v interiéru dle restaurátorského záměru. Stávající dřevěné a kovové výplně otvorů budou opraveny, případně zrestaurovány dle restaurátorských záměrů. Dále bude obnovena funkce větracích mřížek. Součástí 2. podetapy je také osazení požárního detektoru, napájecího zdroje kamerového systému a skříně poplachového zabezpečovacího a tísňového systému.

Termín zahájení:

1. podetapa: 27. týden r. 2018
2. podetapa: 22. 3. 2019

Termín ukončení:

1. podetapa: 30. 4. 2019
2. podetapa: 31. 7. 2019

Celkové náklady:

6 457 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO, Ministerstvo obrany ČR

Zhotovitel stavby:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., V. Nezvala 56/68, 6674 01 Třebíč

4/2018 - 6/2019 ZŠ Mozartova - realizace velkého a malého víceúčelového hřiště

Stručný popis akce:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy, které spočívají v realizaci velkého a malého víceúčelového hřiště, jenž jsou umístěny na ploše starších hřišť, rovněž běžecká dráha s doskočištěm pro skok daleký je situována v původním místě. Starší asfaltové plochy, které se nacházejí mimo hranice nových sportovišť, budou vybourány, naopak v chybějících místech, hlavně v rozích hřišť, budou doplněny v celé skladbě podloží. Dále bude vybudován chodník, který propojí nový vstup z ulice se vstupem do objektu školy. Mezi velkým hřištěm a objektem školy budou umístěny herní prvky pro děti. V areálu bude také umístěno hřiště pro hru petangue a hřiště pro hru v kuličky. Prostor doplňují lavičky, opěrná zídka, odpadkové koše, jeden sloup veřejného osvětlení a kamerový systém. Volné plochy mezi sportovními plochami budou doplněny trávníky a výsadbou nových stromů. K odclonění hluku a prachu z blízké frekventované silnice budou podél plotu u Foerstovy ulice provedeny terénní úpravy za účelem změny modelace terénu, aby se herní plochy situovaly níž za hradbu izolační zeleně. Posléze zde bude provedena výsadba mohutnějšího živého plotu. Sportovní plochy budou ve vybraných úsecích lemovány ochranným 4m vysokým oplocením. Povrch víceúčelových hřišť bude provedený z EPDM ve vícebarevném provedení s permanentním lajnováním herních ploch pro jednotlivé druhy sportu.

Termín zahájení:

4/2018

Termín ukončení:

9/2019

Celkové náklady:

6.697.663,31 Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

RED BERRY, SE, Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5; IČ: 01469975

8/2018 - 5/2019 Lošov, Zlaté doly - rekonstrukce komunikace

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace včetně celkové rekonstrukce komunikace.

Termín zahájení:

08/2018

Termín ukončení:

12/2018

Celkové náklady:

6 945 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Kareta s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 623 60 13

7/2018 - 5/2019 Lávka L01 – Lávka přes Mlýnský potok od tržnice k Sokolovně

Stručný popis akce:

Celková oprava lávky včetně nové mostovky vč. ložisek a mostních závěrů, nová pochůzí izolace,nové zábradlí, sanace opěr a nové navazující opěrné zídky, nové opevnění koryta toku.

Termín zahájení:

do 15.7.2018

Termín ukončení:

do 30.10.2018 / změna 31.5.2018
Změna termínu vyplynula důvodu vzniku nepředvídatelných okolností - po snesení mostovky byly odhaleny požkozené kabely vysokého napětí a z toho plynoucí nebezpečí úrazu el. proudem. Práce byly do doby opravy a přeložení kabelů jejichž vlastníkem ČEZ Distribuce 4.9. 2018 přerušeny a do dnešního dne nebyly zahájeny.

Celkové náklady:

3 811 500,- Kč

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Ponvia s.r.o.

Zástupce zadavatele:

Odbor správy městských komunikací a MHD

6/2018 - 5/2019 Hasičská zbrojnice Chválkovice

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je výstavba samostatně stojícího nepodsklepeného dvoupodlažního zděného objektu jehož součástí je garáž. Objekt bude využíván jako zázemí místního zásahového hasičského družstva čítající 12 mužů. Objekt má dřevohliníkové výplně otvorů, dřevěný tesařsky vázaný krov a plechovou krytinu. V objektu je navržena ústředna pro vyhlašování mimořádných událostí. Pojízdné zpevněné plochy u objektu jsou navrženy ze žulových kostek a pochozí plochy z betonové dlažby.

Termín zahájení:

6/2018

Termín ukončení:

5/2019

Celkové náklady:

14 548 245,56 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

JAMASTAV MORAVIA a.s., Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd, IČ 01586548

10/2018 - 4/2019 Černovír - Severní, Na Partkách - kanalizace

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je výstavba jednotné kanalizace stoky DXIII DN 400, 300, materiál sklolaminát v celkové déle 239,0 m, včetně odboček domovních přípojek v počtu 21 ks. Součástí prací je taktéž vybudování vodovodního řadu DN 80, materiál tvárná litina v celkové délce 318,30 m, včetně přepojení stávajících vodovodních přípojek.

Termín zahájení:

10/2018

Termín ukončení:

4/2019

Celkové náklady:

9 474 300,- Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

MODOS spol. s r.o., Masarykova 34, 772 00 Olomouc IČ 00576832

8/2018 - 4/2019 Památník osvobození Rudou armádou

Stručný popis akce:

Předmětem prací je úprava zpevněných ploch a zeleně v okolí stávajícího památníku osvobození RA. Součástí stavby je také posunutí 2 kusů trakčních stožárů a přeložka trakčního vedení.

Termín zahájení:

9/2018

Termín ukončení:

11/2018

Celkové náklady:

3.746.341,50 Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ne

Zhotovitel stavby:

Výstaviště Flora a.s.

6/2018 - 4/2019 Hřbitov – Nová Ulice – revitalizace ve prospěch parku (I. etapa – oprava oplocení)

Stručný popis akce:

Předmětem jsou stavební úpravy hřbitova (Olomouc, parc. č. 220/1, 221/3, k.ú. Nová Ulice) zahrnující částečnou opravu stávajícího cihelného oplocení. Taktéž stávající oplocení ze sloupků a pletiva bude nahrazeno novým. Dále budou prováděny zemní práce, odstranění pařezů, osazení nové brány, výsadba živého plotu.

Termín zahájení:

9/2018

Termín ukončení:

12//2018

Celkové náklady:

6.347.803,52 s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Battante CZ s.r.o., Legionářská 1319/10, 779 00 Olomouc Nová Ulice; IČ: 05532779

9/2018 - 1/2019 Most U Obrázku

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je kompletní oprava spodní stavby mostu, nosné ocelové konstrukce a mostního svršku.
Po dobu opravy bude most uzavřen pro veškerý provoz tedy i pro cyklisty.

Termín zahájení:

9/2018

Termín ukončení:

11/2018

Celkové náklady:

3.237.901,82 Kč

Dotace ANO/NE:

ne

Zhotovitel stavby:

TOMI-REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

9/2018 - 1/2019 Protipovodňová opatření II.B etapa - Související investice v roce 2018

Stručný popis akce:

Předmětem plnění jsou související investice prováděné SMO v rámci celé stavební akce II B PPO. V roce 2018 se jedná hlavně o přeložky stávajícících inženýrských sítí – vodovodů a plynovodů v ulicích Nábřeží a Blahoslavova.

Termín zahájení:

09/2018

Termín ukončení:

12/2018

Celkové náklady:

7 222 061,95 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc – Holice, IČ 64618081

8/2018 - 12/2018 Barákova ulice - rekonstrukce stoky GVe

Stručný popis akce:

Předmětem plnění je rekonstrukce (výměna) stávající kanalizační stoky v ulici Barákova za novou kanalizaci KT DN 500 o délce 52 m a DN 400 o délce 99 m včetně nových odboček přípojkám, dále přeložka vodovodu TLT DN 80 o délce 59 m a rekonstrukce svrchní (obrusné) vrstvy komunikace v celé šíři komunikace.

Termín zahájení:

08/2018

Termín ukončení:

12/2018

Celkové náklady:

9 758 308,01 Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

LB 2000, s.r.o, U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc – Holice

10/2018 - 12/2018 Jižní - Topolová – přechod pro chodce, SSZ

Stručný popis akce:

Předmětem akce je výstavba světelného signalizačního zařízení (SSZ) přechodu pro chodce na ulici Jižní (na silnici II/570) v Olomouci. Součástí stavby je dále rekonstrukce stávajícího nasvětlení přechodu a úprava nástupní plochy přechodu pro chodce, která bude upravena dle platné legislativy.

Termín zahájení:

10/2018

Termín ukončení:

12/2018

Realizační náklady:

1 858 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s.

10/2018 - 12/2018 Autobusová zastávka Dvořákova směr Pražská

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava autobusové zastávky „Dvořákova“ v ul. Foerstrova.

Termín zahájení:

10/2018

Termín ukončení:

12/2018

Celkové náklady:

1.629.000 ,- Kč bez DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

JAMASTAV MORAVIA a.s.

8/2018 - 11/2018 Hřbitov Neředín – garáž a skladovací zázemí tř. Míru

Stručný popis akce:

Předmětem prací je úprava stávajícího objektu garáží spočívající v provedení nového zateplení pultové střechy a instalace 3 ks nových garážových vrat.

Termín zahájení:

08/2018

Termín ukončení:

11/2018

Celkové náklady:

1 412 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Battante CZ s.r.o., Legionářská 10, 779 00 Olomouc

6/2018 - 11/2018 Smetanova ul. – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Stručný popis akce:

Předmětem plnění je rekonstrukce (výměna) stávající kanalizační stoky v ulici Smetanova za novou kanalizaci DN 500 o délce 138 m včetně nových kanalizačních přípojek, dále rekonstrukce vodovodu o délce 168 m a nových vodovodních přípojek, rekonstrukce svrchní vrstvy komunikace, včetně odvodnění, předláždění chodníků a výsadba náhradní zeleně.

Termín zahájení:

06/2018

Termín ukončení:

11/2018

Celkové náklady:

11 027 938,79 Kč,- vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Šlechtitelů 1, 779 00 Olomouc
7/2018 - 11/2018 Vídeňská - chodník

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava chodníku v úseku od ul. Aksamitova po ul. Remešova. Chodník, který je ve výrazně zhoršeném stavebně technickém stavu bude předlážděn do betonové dlažby 40x40x6 cm včetně provedení bezbariérových úprav.

Termín zahájení:

2. pololetí 2018

Termín ukončení:

2. pololetí 2018

Celkové náklady:

418 tis. včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

TSMO a.s.

7/2018 - 11/2018 Ladova - komunikace

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava části jednosměrné komunikace v ul. Ladova.

Termín zahájení:

2. pololetí 2018

Termín ukončení:

2. pololetí 2018

Celkové náklady:

625 tis. včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE Zhotovitel stavby: TSMO a.s.

3/2018 - 10/2018 MŠ Rooseveltova - zprovoznění dvou oddělení

Stručný popis akce:

Předmětem prací jsou stavební úpravy a změny dispozice ve 2. NP objektu Mateřské školy Rooseveltova 101 v Olomouci, jejichž součástí je i zpevnění stropní konstrukce ve 2. NP a související provedení nových podhledů v 1. NP, nových podlah ve 2. NP včetně provedení nové výmalby celého 1. NP a 2. NP. Součástí plnění je také přístavba venkovní šachty pro umístění nového osobního bezbariérového výtahu.

Termín zahájení:

3/2018

Termín ukončení:

10/2018

Celkové náklady:

13 157 000,- Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín

8/2018 - 10/2018 Most M25 – Most přes Mlýnský potok na ulici V Kotlině

Stručný popis akce:

Celková oprava mostu včetně nového svršku,nového zábradlí,sanace nosné betonové konstrukce, opěr, mostních závěrů a navazujících opěrných zídek, nové opevnění koryta toku.

Termín zahájení:

do 15.8.2018

Termín ukončení:

do 30.10.2018

Celkové náklady:

2 057 319,- Kč / skut. 2 455 186,00 Kč

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Napko s.r.o.

Zástupce zadavatele:

Odbor správy městských komunikací a MHD

7/2018 - 10/2018 Tř. Svornosti – oprava chodníku - 2. úsek

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava chodníku v úseku od ul. Dělnická po ul. Foerstrova. Chodník, který je ve výrazně zhoršeném stavebně technickém stavu bude předlážděn do betonové dlažby 40x40x6 cm včetně provedení bezbariérových úprav.

Termín zahájení:

2. pololetí 2018

Termín ukončení:

2. pololetí 2018

Celkové náklady:

376 tis. včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

TSMO a.s.

6/2018 - 10/2018 Oprava ul. Dobnerova

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava ulic Dobnerova v rozsahu od ul. Stupkova po ul. Na Chmelnici. Jedná se o opravu vozovky, chodníků (předlažba včetně bezbariérových úprav), úpravu křižovatky ul. Stupkova X Dobnerova včetně zřízení míst pro přecházení a dále stavební úpravu křižovatky ulic Dobnerova X Na Chmelnici.

Termín zahájení:

06/2018

Termín ukončení:

10/2018

Celkové náklady:

5.670.000,- Kč bez DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

STRABAG a.s.

8/2018 - 9/2018 I. P. Pavlova – oprava chodníků

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava dlážděných chodníků (v rozsahu od křižovatky s ul. Mošnerova směrem do areálu FNOL) a oprava stávající autobusové zastávky v areálu FNOL.

Termín zahájení:

Srpen 2018

Termín ukončení:

Září 2018

Celkové náklady:

1.898.000,- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

MILAN ORAČKO

7/2018 - 9/2018 Most M21 – Most přes Hamerský náhon na ulici Jaselské

Stručný popis akce:

Celková oprava mostu včetně nového svršku,nového zábradlí,sanace nosné konstrukce, spodní stavby a říms, navazujících opěrných zídek a nové opevnění koryta toku.

Termín zahájení:

do 15.7.2018

Termín ukončení:

do 30.9.2018

Celkové náklady:

1 101 577,- Kč / skut. 1 111 448,00 Kč

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Tomi Remont s.r.o.

Zástupce zadavatele:

Odbor správy městských komunikací a MHD

6/2018 - 9/2018 Brněnská - podchod

Stručný popis akce:

Předmětem prací jsou stavební úpravy podchodu pod vozovkou na ulici Brněnská z ulice Heyrovského směrem k Fakultní nemocnici. Jedná se o rekonstrukci stávajícího zastřešení včetně výplní otvorů a podzemní části podchodu pro pěší.

Termín zahájení:

6/2018

Termín ukončení:

9/2018

Celkové náklady:

16.076.665,31 Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby, Albertova 229/21, 779 00 Olomouc; IČ: 25869523

6/2018 - 9/2018 Nevězí – Rybniční, rekonstrukce komunikace

Stručný popis akce:

Předmětem prací je rekonstrukce části místní komunikace v délce 275,55 m v ulici Rybniční a 112,1 m navazující komunikace směrem k prodejně COOP v ulici Jílemnického – úsek II. V rámci stavby je také řešeno provedení opravy „dešťové kanalizace“ související se stávajícím blízkým rybníkem v obci.

Termín zahájení:

6/2018

Termín ukončení:

9/2016

Celkové náklady:

7 223 700 Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

PORR a.s., Dubečská 3238/36, Praha 10 – Strašnice. PSČ: 100 00, IČO: 430 05 560

5/2018 - 8/2018 Křelovská, Řepčínská, Svatoplukova - úprava křižovatky

Stručný popis akce:

Předmětem akce jsou stavební úpravy stávající křižovatky. Na třech ramenech křižovatky budou vybudované přechody pro chodce s osvětlením.
V rozsahu úprav komunikací budou předlážděny a nově vybudovány chodníky přilehlé k vozovce a napojeny vjezdy. Součástí akce bude přeložka ČEZ.

Termín zahájení:

05/2018

Termín ukončení:

08/2018

Realizační náklady:

2 222 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava Jahodová ul. 60, Brno

5/2018 - 8/2018 Šlechtitelů – konečná autobusová zastávka s točnou

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací jsou úpravy autobusové točny jejíž součástí je vybudování nové zastávky, u které bude osazen přístřešek s označníkem. Dále bude vybudován přechod pro chodce včetně veřejného osvětlení.

Termín zahájení:

05/2018

Termín ukončení:

08/2018

Realizační náklady:

4 040 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

MODOS spol. s r.o., Masarykova třída 885/34, 779 00 Olomouc

5/2018 - 8/2018 Černovír, Jablonského – přechod pro pěší

Stručný popis akce:

Akce řeší výstavbu přechodu pro pěší přes silnici III/4464 na křižovatce ulic Jablonského a Benýškova. Současně budou upraveny přilehlé autobusové zastávky Jablonského v obou směrech.

Termín zahájení:

05/2018

Termín ukončení:

08/2018

Realizační náklady:

1 633 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO (Ol. Kraj)

Zhotovitel stavby:

MODOS spol. s r.o., Masarykova třída 885/34, 779 00 Olomouc

6/2018 - 8/2018 Lávka L15 – Lávka přes Mlýnský potok z Bezručových sadů do botanické zahrady

Stručný popis akce:

Celková oprava lávky včetně nových říms, nové pochůzí izolace,nového zábradlí,sanace nosné betonové konstrukce , opěr a navazujících opěrných zídek, nové opevnění koryta toku.

Termín zahájení:

do 15.6.2018

Termín ukončení:

do 31.8.2018

Celkové náklady:

1 419 466,- Kč / skut. 1 453 009,- Kč

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Napko s.r.o.

Zástupce zadavatele:

Odbor správy městských komunikací a MHD

3/2018 - 8/2018 Holice - Nový svět, průmyslová zóna Šlechtitelů - cyklostezka

Stručný popis akce:

Předmětem stavby je vybudování cyklostezky celkové délky 1,626 km a šířky 3m, která propojí městské části Holice a Nový Svět. Přes železniční trať bude pro cyklostezku vedle silnice II/570 na ul. Keplerova vybudovaná samostatná ocelobetonová lávka a s ní související opěrné zdi.

Termín zahájení:

3/2018

Termín ukončení:

8/2018

Realizační náklady:

43 312 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

PORR a.s., Dubečská 3238/36, Praha 10 Strašnice, Odštěpný závod - Morava, Skály 870, Tlumačov

7/2018 - 8/2018 Dobrovského, Olomouc – chodník

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava chodníku od již opraveného chodníku v ul. Na Střelnici (od ul. Bořivojova) a končící na křížení ulic Dobrovského a Boleslavova. V rámci opravy dojde k výměně krytu z litého asfaltu za betonovou dlažbu 40x40x6 cm, sjednocení šířek chodníků, nových obrub a bezbariérových úprav.

Termín zahájení:

07/2018

Termín ukončení:

08/2018

Celkové náklady:

995.000,- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Brodacký Antonín s.r.o.

7/2018 - 8/2018 Karafiátova – Frágnerova – Růžová

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava chodníku v úseku od ul. Karafiátova po ul. Růžová. Chodník, který je ve výrazně zhoršeném stavebně technickém stavu bude předlážděn do nové betonové dlažby 40x40x6 cm.

Termín zahájení:

2. pololetí 2018

Termín ukončení:

2. pololetí 2018

Celkové náklady:

504 tis. včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

TSMO a.s.

7/2018 - 8/2018 Dvořákova – oprava chodníku – 1. úsek

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava chodníku v úseku od ul. Na Vozovce po tř. Svornosti. Chodník, který je ve výrazně zhoršeném stavebně technickém stavu bude předlážděn do betonové dlažby 40x40x6 cm včetně provedení bezbariérových úprav.

Termín zahájení:

2. pololetí 2018

Termín ukončení:

2. pololetí 2018

Celkové náklady:

774 tis. včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

TSMO a.s.

3/2018 - 8/2018 Pešinova ulice – rekonstrukce stoky BXVII

Stručný popis akce:

Předmětem prací je rekonstrukce kanalizace v ulici Pešinova v Olomouci. Jedná se o rekonstrukci stávající jednotné kanalizace - stoky BXVIIe a odboček ke kanalizačním přípojkám, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Součástí rekonstrukce je i výměna stávajících vodovodních přípojek, které budou kříženy rekonstruovanou stokou BXVIIe. Součástí akce je také oprava místní komunikace a chodníků po provedení prací.

Termín zahájení:

19. 3. 2018

Termín ukončení:

9. 7. 2018

Celkové náklady:

9 353 000,- Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ: 25374311

5/2018 - 7/2018 Synkova – dětské hřiště

Stručný popis akce:

V lokalitě bude provedena rekonstrukce dětského hřiště.
Dojde k demontáži všech stávajících prvků a vybourání základů po těchto prvcích. Budou provedeny nové dopadové plochy z kačírku vč. plastových obrub, dále budou osazeny nové herní prvky se základem.
Na místě budou osazeny následující herní prvky: průlezka, houpačka, lanový kolotoč a dvě pružinová houpadla.

Termín zahájení:

05/2018

Termín ukončení:

07/2018

Celkové náklady:

561 701,- Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, Znojmo

5/2018 - 7/2018 Tř. Svornosti – oprava chodníku – 1. úsek

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava chodníku v úseku od ul. U Kovárny po ul. Dělnickou. Chodník, který je ve výrazně zhoršeném stavebně technickém stavu bude předlážděn do betonové dlažby 40x40x6 cm včetně provedení bezbariérových úprav.

Termín zahájení:

05/2018

Termín ukončení:

07/2018

Celkové náklady:

1.075.000,- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Brodacký Antonín s.r.o.

3/2018 - 7/2018 Švédská ulice – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace

Stručný popis akce:

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace bezvýkopovou technologií vložkováním epoxidovým rukávcem v délce 72 m a otevřeným výkopem v délce 59 m. Součástí jsou i 4 nové kanalizační šachty a 18 rekonstruovaných kanalizačních přípojek. Dále dojde k rekonstrukci vodovodu v délce 99 m včetně 6 vodovodních přípojek. Po rekonstrukci vodovodu a kanalizace bude provedena kompletní rekonstrukce komunikace s dlážděným krytem z žulové kostky.

Termín zahájení:

03/2018

Termín ukončení:

07/2018

Celkové náklady:

6.594.000,- Kč bez DPH

Dotace ANO/NE:

ne

Zhotovitel stavby:

MODOS spol. s r.o., Masarykova 34, 772 00 Olomouc IČ 00576832

5/2018 - 6/2018 Ječmínkova – dětské hřiště

Stručný popis akce:

V lokalitě dojde k vybudování nového dětského hřiště. V rámci vybudování nového dětského hřiště budou provedeny nové dopadové plochy z kačírku vč. plastových obrub, dále budou osazeny nové herní prvky se základem. Na místě budou osazeny následující herní prvky: průlezka se skluzavkou, houpačka s baby košem, hrazda a dvě pružinová houpadla. Dvě stávající kovové konstrukce určené ke klepání koberců budou odstraněny.

Termín zahájení:

05/2018

Termín ukončení:

06/2018

Celkové náklady:

625 550,- Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6, Brno

5/2018 - 6/2018 Na Vozovce – dětské hřiště

Stručný popis akce:

V lokalitě bude provedena rekonstrukce dětského hřiště.
Dojde k demontáži všech stávajících prvků a vybourání základů po těchto prvcích. Budou provedeny nové dopadové plochy z kačírku vč. plastových obrub, dále budou osazeny nové herní prvky se základem.
Na místě budou osazeny následující herní prvky: průlezka se skluzavkou, houpačka s baby košem, lanová průlezka a pružinové houpadlo.

Termín zahájení:

05/2018

Termín ukončení:

06/2018

Celkové náklady:

451 440,- Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6, Brno

5/2018 - 6/2018 Jílová – dětské hřiště

Stručný popis akce:

V lokalitě bude provedena rekonstrukce dětského hřiště.
Dojde k demontáži všech stávajících prvků a vybourání základů po těchto prvcích. Budou provedeny nové dopadové plochy z kačírku vč. plastových obrub, dále budou osazeny nové herní prvky se základem.
Na místě budou osazeny následující herní prvky: průlezka se skluzavkou, houpačka s baby košem a pružinové houpadlo.

Termín zahájení:

05/2018

Termín ukončení:

06/2018

Celkové náklady:

749 125,- Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

hřiště.cz, s.r.o., Příkop 838/6, Brno

5/2018 - 6/2018 Vlajkové stožáry – Horní náměstí

Stručný popis akce:

Předmětem prací je oprava dvou stávajících vlajkových stožárů před budovou radnice na Horním náměstí.
Stožáry budou vyjmuty i se základem. Stávající základy budou odstraněny. Stožáry budou očištěny, opatřeny protikorozním nátěrem a povrchovým matným nátěrem dle stávajícího stavu. Zkontrolován a očištěn bude i pohybový vlajkový mechanismus.
Takto opravné stožáry budou vsazeny do nově provedených základových patek.

Termín zahájení:

05/2018

Termín ukončení:

06/2018

Celkové náklady:

132 000,- Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, Olomouc

6/2018 Václavkova ulice – snesení lávky nad tratí ČD

Stručný popis akce:

Předmětem prací je kompletní demolice nevyhovující ocelové lávky včetně odstranění betonových základových patek a vegetačních úprav. Demolice lávky bude prováděna v plánované výluce železniční trati Olomouc hl.n. – Řepčín.

Termín zahájení:

15. 6. 2018

Termín ukončení:

29. 6. 2018

Celkové náklady:

1.170.655,- Kč bez DPH

Dotace ANO/NE:

ne

Zhotovitel stavby:

TOMI – REMONT, Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov IČ 25508571

5/2018 - 6/2018 Ul. Křelovská – Olomouc City, cyklotrasa – I. etapa

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava povrchu komunikace v rozsahu od ul. Křelovské po obchodní centrum Olomouc City. Komunikace bude opatřena novým živičným povrchem a osazena závorou pro zamezení automobilové dopravy s průjezdním profilem pro cyklisty.

Termín zahájení:

Květen 2018

Termín ukončení:

Červen 2018

Celkové náklady:

2.295.000,- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

KARETA s.r.o.

4/2018 - 6/2018 Dvořákova – oprava chodníku – 2. úsek

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava chodníku v úseku od ul. Foersterova po ul. Na Vozovce. Chodník, který je ve výrazně zhoršeném stavebně technickém stavu, bude zúžen ze 3 m na 2 m a předlážděn do betonové dlažby 40x40x6 cm včetně provedení bezbariérových úprav.

Termín zahájení:

04/2018

Termín ukončení:

06/2018

Celkové náklady:

1.475.000,- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Brodacký Antonín s.r.o.

3/2018 - 6/2018 Štursova 1 - přízemí

Stručný popis akce:

Stavební úpravy stávajícího objektu Štursova 1, Olomouc spočívající v dílčích úpravách dispozice a navazujících stavebních pracech.

Termín zahájení:

3/2018

Termín ukončení:

6/2018

Celkové náklady:

2.601 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

JAMASTAV MORAVIA a.s., Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd; IČ 01586548

3/2018 - 5/2018 Na Sezníku - rekonstrukce vodovodu

Stručný popis akce:

Předmětem prací bude rekonstrukce vodovodu v ulicích Černovírská a Na Sezníku v Olomouci. Stávající vodovod nedostatečné dimenze bude nahrazen novým vodovodem. Stávající přípojky budou přepojeny na nový řad.
Nové vodovodní potrubí bude uloženo vedle stávajícího vodovodu PE 25, který bude po dobu stavby a až do doby uvedení rekonstruovaného řadu do provozu využíván místo suchovodu.
Po provedení stavby vodovdu budou všechny stavbou dotčené plochy (asfaltová komunikace, chodník, travnatá plocha) uvedeny do původního stavu.

Termín zahájení:

3/2018

Termín ukončení:

5/2018

Celkové náklady:

1 265 512,- Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o., Rostislavova 528/64, Ivanovice na Hané

Otevřít mapu v novém okně »

Ukončené

10/2017 - 6/2018 MŠ Holečkova - energetická opatření

Stručný popis akce:

Předmětem energeticky úsporných opatření je provedení zateplení vnějšího pláště a střech jednotlivých objektů včetně výměny obvodových výplní. Součástí plnění je taktéž realizace nuceného větrání u vybraných objektů.

Termín zahájení:

10/2017

Termín ukončení:

6/2018

Celkové náklady:

19 338 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

Provádění staveb Olomouc, a.s., tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc

9/2017 - 5/2018 Plavecký stadion – toboganová věž

Stručný popis akce:

Předmětem stavební prací je výstavba nové toboganové věže a toboganové dráhy (délky 77 m) v areálu plaveckého bazénu v Olomouci.

Termín zahájení:

09/2017

Termín ukončení:

05/2018

Celkové náklady:

23.809.275,26 Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

OHL ŽS a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno Veveří

1/2017 - 12/2017 ZŠ Hálkova – přístavba učeben

Stručný popis akce:

Stávající přízemní přístavba školy bude zbourána a na jejím místě bude postavena dvoupodlažní přístavba. V prvním podlaží bude vybudována jídelna s výdejnou stravy. V druhém podlaží vzniknou čtyři odborné učebny.

Termín zahájení:

12/2016

Termín ukončení:

12/2017

Celkové náklady:

20 546 675,- Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

E PROXIMA s.r.o., Holická 31, 77900 Olomouc

1/2017 - 12/2017 MŠ Svatoplukova 11 – stavební úpravy

Stručný popis akce:

Stavební úpravy v prostoru 1.PP a 2.NP objektu základní školy a mateřské školy Svatoplukova 11, Olomouc. Upravované prostory v 1. PP budou sloužit základní škole jako školní dílny (SO 03), část prostor je vyčleněna pro využívání komisí místní části (SO 04). Část upravovaných prostor v 2.NP bude sloužit jako mateřská škola (SO 01), část jako dvě oddělení školní družiny (SO 02). Předmětem plnění jsou stavební práce vč. zdravotně-technických instalací, vytápění, elektroinstalací ad. Vybavení interiéru dodá společnost MAKRA DIDAKTIKA s.r.o.

Termín zahájení:

01/2017

Termín ukončení:

12/2017

Celkové náklady:

12 561 tis. Kč s DPH (vč. dodávky interiéru)

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

RÝMSTAV CZ s.r.o.

Dodavatel interiérového vybavení:

MAKRA DIDAKTA s.r.o.

9/2017 - 12/2017 Rekonstrukce informačního centra a vrátnice radnice

Stručný popis akce:

Předmětem prácí v prostorách „VRÁTNICE“ jsou stavební úpravy, spočívající v odstranění vlhkých omítek, odstranění nepůvodních betonových podlah a jejich odvětrání, vybourání betonového stupně před prosklenou stěnou (zajištění bezbariérovosti), výměně otopných těles a části interiérového vybavení.
Předmětem prací v prostorách „INFORMAČNÍHO CENTRA OLOMOUC“ (dále jen „ICO“) je rozšíření plochy ICO v přízemí objektu radnice o stávající kancelář, realizace technologie vzduchotechniky a chlazení, úprava zázemí a interiérového vybavení informačního centra.

Termín zahájení:

9/2017

Termín ukončení:

12/2017

Celkové náklady:

3 781 097,- Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

Ano

Zhotovitel stavby:

Provádění staveb Olomouc, a.s., tř. Kosmonautů 989/8, Hodolany, 779 00 Olomouc

10/2017 - 12/2017 ČOV – výměna uzávěrů vratných kalů do aktivačních nádrží

Stručný popis akce:

Předmětem realizace jsou udržovací práce, které budou prováděny ve stávajícím objektu aktivační nádrže v areálu ČOV Olomouc. Udržovací práce zahrnují demontáž stávajících naklápěcích klapek, osazení nových stavidel, přeložení elektro-žlabů a provedení nového nerezového zábradlí kolem stavidel.

Termín zahájení:

10/2017

Termín ukončení:

12/2017

Celkové náklady:

1 872 063,77 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice

8/2017 - 12/2017 MŠ Rožňavská - energetická opatření

Stručný popis akce:

Předmětem energeticky úsporných opatření je provedení zateplení objektů (bez výměny oken), a to vnějšího pláště a střech jednotlivých pavilonů, a realizace nuceného větrání vybraných objektů.

Termín zahájení:

1.8.2017

Termín ukončení:

1.12.2017

Celkové náklady:

15 840 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ano

Zhotovitel stavby:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk, IČ: 471 53 903

10/2017 - 11/2017 Tylova – podzemní kontejnery

Stručný popis akce:

Realizace podzemních kontejnerů na separovaný odpad.

Termín zahájení:

Říjen 2017

Termín ukončení:

Listopad 2017

Celkové náklady:

742 541 Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

ELKOPLAST CZ, s.r.o.

11/2017 Vídeňská - oprava chodníku

Stručný popis akce:

Předlažba (výměna dlažby 30/30 a litého asfaltu za dlažbu 40/40) levostranného chodníku ve směru od ul. Polské po odbočku do Smetanových sadů.

Termín zahájení:

Listopad 2017

Termín ukončení:

Listopad 2017

Celkové náklady:

651 585- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s.

10/2017 - 11/2017 Sv. Kopeček – zóna 30

Stručný popis akce:

Účelem stavebních úprav je vytvoření zóny s dopravním omezením v lokalitě ulic Křičkova – U ovčačky za účelem zklidnění a omezení dopravy. V projektu jsou navrženy 3 dlouhé příčné zpomalovací prahy v místních komunikacích – ulicích Radíkovská, Křičkova a U Ovčačky, které zajistí snížení rychlosti projíždějících automobilů v této lokalitě.

Termín zahájení:

Říjen 2017

Termín ukončení:

Listopad 2017

Celkové náklady:

481 631 Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s.

10/2017 - 11/2017 Holice, Keplerova - přechody pro pěší

Stručný popis akce:

Předmětem akce jsou stavební práce, které řeší výstavbu nového přechodu pro chodce ul. Keplerova - Na Dílkách a úpravu stávajícího přechodu ul. Keplerova - Partyzánská - Náves Svobody. Dále bude vybudované odpovídající nasvětlení a úprava přilehlých chodníků v obou těchto lokalitách, u ul. Partyzánská budou vybudované nové chodníky pro napojení tras od přechodu k ul. Slunečná

Termín zahájení:

10/2017

Termín ukončení:

do 30. 11. 2017

Realizační náklady:

1 176 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s.

10/2017 - 11/2017 Chomoutov – Štěpánovská – přechod pro pěší

Stručný popis akce:

Předmětem plnění je výstavba nového přechodu s ochranným ostrůvkem a odpovídajícím nasvětlením v městské části Chomoutov. Další součástí stavebního záměru je úprava přilehlých chodníků v ulici Štěpánovská u silnice II/446. Řešené místo se nachází u mostu přes řeku Moravu z jedné strany a křižovatkou s ulicí Čapky-Drahlovského, která tvoří točnu autobusů, ze strany druhé. Součástí je i výstavba chodníku v zeleném pásu podél komunikace pro napojení stávajících částí chodníku vybudovaných u autobusové zastávky „Chomoutov, škola“ a chodníkem na mostě přes Moravu.

Termín zahájení:

10/2017

Termín ukončení:

11/2017

Celkové náklady:

1 010 tis. s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc

8/2017 - 11/2017 Svatý Kopeček – oprava opěrné zdi a schodiště u hospice

Stručný popis akce:

Stavební úpravy spočívají v kompletní opravě opěrné terénní zdi z kamenného zdiva, včetně dvou přilehlých terénních schodišť s navazujícími obvodovými opěrnými zídkami. Opěrná zeď bude komplexně zpevněna novou železobetonovou konstrukcí, včetně nového přezdění v líci opěrné zdi.

Termín zahájení:

9/2017

Termín ukončení:

11/2017

Celkové náklady:

2 245 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, IČ: 258 69 523

8/2017 - 11/2017 Domovina – rekonstrukce komunikace

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je rekonstrukce místní komunikace, chodníku, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení v ulici Domovina od křižovatky Domovina - Rooseveltova po slepý konec ulice Domovina. Součástí plnění bude i výsadba dřevin a jejich následná péče.

Termín zahájení:

8/2017

Termín ukončení:

11/2017

Celkové náklady:

8 377 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, Olomouc, IČ: 253 74 311

8/2017 - 11/2017 Týneček – Chválkovice, cyklostezka

Stručný popis akce:

Předmětem plnění je výstavba komunikace pro pěší a cyklisty šířky 3m a délky 622m s povrchem z asfaltobetonu. Součástí stavby jsou hospodářské sjezdy, oprava propustku a výšková úprava plynovodu.

Termín zahájení:

8/2017

Termín ukončení:

11/2017

Realizační náklady:

3 547 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO (IROP)

Zhotovitel stavby:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno

5/2017 - 11/2017 Letiště - kanalizace

Stručný popis akce:

Rekonstrukce stávající kanalizace v prostoru areálu letiště s napojením na třídě Míru. Bude vybudována nová kanalizace s přepojením všech stávajících zdrojů odpadních vod. Stávající potrubí nevyužité kanalizace bude zalito popílkocementovou směsí.

Termín zahájení:

05/2017

Termín ukončení:

11/2017

Celkové náklady:

3 596 tis. Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

MODOS spol. s r.o., Masarykova 34, 772 00 Olomouc

9/2017 - 11/2017 ČOV – rekonstrukce dmýchány včetně rozvodny

Stručný popis akce:

Předmětem realizace jsou udržovací práce zahrnující úpravy ve stávajícím objektu dmýchány a rozvodny na ČOV Olomouc. Jedná se o výměnu strojního zařízení včetně úpravy technologického potrubí a zařízení v elektrotechnické části. Stavební část pak zahrnuje stavební úpravy a vzduchotechniku.

Termín zahájení:

09/2017

Termín ukončení:

12/2017

Celkové náklady:

19 281 956,21 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 206/108, 619 00 Brno

10/2017 - 11/2017 Oprava chodníků v ul. Lipenská

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava chodníků v ulici Lipenská ( u křižovatky s ulicí Pavelkovou ), včetně bezbariérové úpravy dvou stávajících autobusových zastávek.

Termín zahájení:

10/2017

Termín ukončení:

11/2017

Celkové náklady:

3 466 650 Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 494/60, 62000 Brno

5/2017 - 11/2017 Hamerská ulice - silnice III/4436 a Hamerská stoka H IV – propoj na ul. Přerovská

Stručný popis akce:

Předmětem realizace akce na ulici Hamerská v Olomouci je úprava stávajících tras chodníků a vjezdů, nová místa pro přecházení, podélná parkovací stání a zpevněná plocha pro umístění kontejnerů tříděného odpadu. Součástí jsou dále stavební úpravy navazujících místních komunikací ulic Staškova, Na Krejci, Jaselská, přeložka veřejného osvětlení, rekonstrukce stávajících kanalizačních stok a nové propojovací úseky stok jednotné kanalizace.

Termín zahájení:

06/2017

Termín ukončení:

11/2017

Celkové náklady:

12 993 456,38 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí
INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

4/2017 - 11/2017 Ulice 1. máje – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací v ulici 1. máje je kompletní rekonstrukce celého uličního prostoru včetně inženýrských sítí v délce cca 400 m od náměstí Republiky po průčelí hotelu Palác. Jedná se o rekonstrukci všech povrchů vozovek, vjezdů, chodníků, tramvajové trati včetně nového řešení trolejového vedení a veřejného osvětlení. Součástí plnění je i rekonstrukce inženýrských sítí (kanalizace, vodovodu, apod.).

Termín zahájení:

04/ 2017

Termín ukončení:

11/2017

Celkové náklady:

80 453 771,20 Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

EUROVIA CS a.s.

6/2017 - 10/2017 Jilemnického, Nedvězí centrum – dopravní opatření

Stručný popis akce:

Předmětem veřejné zakázky je realizace přechodu pro chodce přes ulici Jilemnického (průjezdní úsek silnice 99/570) a úpravu přilehlých zpevněných ploch.

Součástí navržených úprav je:

  • přechod pro chodce,
  • nasvětlení přechodu pro chodce
  • nové umístění autobusových zastávek
  • úprava přilehlé účelové komunikace, včetně parkování,
  • oprava stavbou dotčených sjezdů,
  • dopravní značení.

Termín zahájení:

6/2017 (předání staveniště)

Termín ukončení:

10/2017

Realizační náklady:

5 134 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

MODOS spol. s r.o., Masarykova 34, Olomouc

9/2017 - 10/2017 Povel – Slavonínská – přechod pro pěší

Stručný popis akce:

Předmětem plnění je vybudování nového přechodu pro pěší včetně veřejného osvětlení na ul. Slavonínská a místo pro přecházení na ul. Vratislavova. Přechod pro pěší je navržen v místě stávajícího chodníku, který vede do stávající bytové zástavby a je napojen ke stávající autobusové zastávce. Na druhé straně přechodu bude napojen na stáv. chodník, který vede podél zástavby RD. U přechodu pro pěší je navrženo nové veřejné osvětlení a je nasvětlen dvojicí spe. svítidel 68x LED a umístěných před přechodem z každé strany. Součástí projektu je i výsadba keřů.

Termín zahájení:

9/2017

Termín ukončení:

10/2017

Realizační náklady:

451 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc

7/2017 - 10/2017 U Výpadu – oprava schodiště

Stručný popis akce:

Oprava historického kamenného schodiště.

Termín zahájení:

17. 7. 2017

Termín ukončení:

16. 10. 2017

Celkové náklady:

1.958.518,44- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Kámen Morava s.r.o.

9/2017 - 10/2017 Tylova, Dánská – úprava místní komunikace

Stručný popis akce:

Předmětem stavby je oprava stávajícího chodníku v ul. Tylova (pravá strana od tř. Spojenců) a navazující část chodníku v ul. Dánská. Nově jsou navržena 4 podélná parkovací místa. Stávající řešení provozu v ulicích Tylova a Dánská (jednosměrná komunikace) zůstane zachováno. Svislé dopravní značení umožní cyklistům projíždět v ulici v obou směrech.

Termín zahájení:

11. 9. 2017

Termín ukončení:

16. 10. 2017

Celkové náklady:

1.911.800 Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

OPLUŠTIL-STAVBY

7/2017 - 10/2017 Jílová, smíšená stezka (III. – VI. etapa)

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je realizace smíšené stezky pro chodce a cyklisty přebudováním stávajícího živičného chodníku (navázání na zrealizovanou I. a II. etapu). Součástí je vybudování propojovacích chodníků v trase vyšlapaných pěšin z ul. Jílová směrem k parku Malého prince a realizace 12 nových parkovacích stání.

Termín zahájení:

10. 7. 2017

Termín ukončení:

13. 10. 2017

Celkové náklady:

3.569.500,- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

ANO – Olomoucký kraj

Zhotovitel stavby:

Porr a. s.

9/2017 - 10/2017 Oprava ulice Požárníků, Slavonín

Stručný popis akce:

Předmětem stavby je oprava spojovacího úseku komunikace v ulici Požárníků. Povrch komunikace bude opatřen asfaltobetonovým dvouvrstvým krytem, který bude založen na stávajícím podkladu ze štěrku.

Termín zahájení:

11. 9. 2017

Termín ukončení:

2. 10. 2017

Celkové náklady:

1.004.300 včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

KARETA s.r.o.

6/2017 - 9/2017 Jeremenkova - cyklostezka

Stručný popis akce:

Předmětem plnění je řešení křížení Jantarové cyklotrasy s místní komunikací ul. Jeremenkova, které spočívá ve zřízení středního dělícího ostrůvku a v přestavbě stávajícího chodníku v úseku mezi poštou u hl. nádraží a mostem přes Bystřičku do parametrů dělené stezky pro chodce a cyklisty. Součástí plnění je rovněž náhradní výsadba dřevin.

Termín zahájení:

06/2017

Termín ukončení:

10/2017

Celkové náklady:

2.743 tis. Kč s DPH (vč. dodávky interiéru)

Dotace ANO/NE:

ANO

Zhotovitel stavby:

STRABAG a.s.

7/2017 - 9/2017 Lávka pro pěší přes řeku Bystřici z ulice Libušiny v Olomouci

Stručný popis akce:

Sanace nosné ocelové konstrukce, nosných pilířů a opěr, oprava betonové mostovky, nová pochůzí izolace, sanace zábradlí a mostních závěrů, úprava předpolí a opevnění koryta

Termín zahájení:

3.7.2017

Termín ukončení:

30.9.2017

Celkové náklady:

1 858 116,- Kč

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

PONVIA CONSTRUKT, s.r.o.

Zástupce zadavatele:

Odbor správy městských komunikací a MHD

7/2017 - 9/2017 Lávka pro pěší přes Mlýnský potok u Sportovní haly v Olomouci

Stručný popis akce:

Celková oprava lávky včetně nové dřevěné mostovky, nového zábradlí,sanace nosné ocelové konstrukce vč. ložisek, opěr a navazujících opěrných zídek, nové opevnění koryta toku.

Termín zahájení:

3.7.2017

Termín ukončení:

30.9.2017

Celkové náklady:

1 447 356,- Kč

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

TOMI REMONT, a.s.

Zástupce zadavatele:

Odbor správy městských komunikací a MHD

8/2017 - 9/2017 Kožušanská, Nemilany – oprava chodníku

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je předlažba chodníku do betonové dlažby 40/40 cm.

Termín zahájení:

srpen

Termín ukončení:

září

Celkové náklady:

290.000,- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s.

5/2017 - 9/2017 Bezbariérové úpravy komunikací Olomouc, trasa M, ul. Střední Novosadská

Stručný popis akce:

Předmětem akce budou stavební práce na ul. Střední Novosadská. Součástí úpravy trasy bude předláždění stávajících chodníků, vjezdů, a nástupišť autobusových zastávek MHD, včetně vedení cyklistické dopravy v hlavním dopravním prostoru i mimo něj.

Termín zahájení:

5/2017 předání staveniště, 6/2017 zahájení stavebních prací

Termín ukončení:

9/2017

Realizační náklady:

6 646 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ANO (IROP)

Zhotovitel stavby:

SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, Praha 8 Karlín, závod Morava, Pavelkova 6/1133, Olomouc

8/2017 - 9/2017 Lidická - Kožušanská, chodník

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je předlažba chodníku do betonové dlažby 40/40 cm.

Termín zahájení:

srpen

Termín ukončení:

září

Celkové náklady:

151.474,31- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s.

7/2017 - 9/2017 Oprava tramvajové křižovatky Náměstí Hrdinů, Olomouc – výhybkové zhlaví ul. Legionářská

Stručný popis akce:

Předmětem opravy je zejména oprava stávající tramvajové dráhy od náměstí Národních hrdinů do ulice Legionářské včetně trakčního vedení a v návaznosti na ni oprava narušeného krytu vozovky a dalších souvisejících prvků (uliční vpusti, obrubníky, předlažba). Jedná se o stavební úpravu jízdního pásu v ul. Legionářská, a to u dispečinku DPMO, a.s. a dále u polikliniky SPEA Olomouc, s.r.o.

Termín zahájení:

1. 7. 2017

Termín ukončení:

11. 9. 2017

Celkové náklady:

38.826.533,07- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

3/2017 - 9/2017 Luční ulice – oprava vodovodu a kanalizace

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je oprava/výměna kanalizačního a vodovodního řadu, včetně veřejné části přípojek. Součástí plnění je i náhradní výsadba a následná péče o zeleň.

Termín zahájení:

03/2017

Termín ukončení:

07/2017

Celkové náklady:

4 886 420 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

ne

Zhotovitel stavby:

COMMODUM spol. s r.o.

6/2017 - 9/2017 MDO – oprava hlediště II. etapa

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních úprav hledištního prostoru MDO je výměna konstrukcí podlah, dveří, podlahových krytin, tapet a čalounění. Oprava omítek a štuk, zřízení místnosti I. pomoci a st. úprava vstupu do hledištního prostoru.

Termín zahájení:

6/2016

Termín ukončení:

9/2016

Celkové náklady:

6 191 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín

8/2017 - 9/2017 Pítko na Dolním náměstí

Stručný popis akce:

Předmětem prací je umístění pítek na Horním a Dolním náměstí. Pítko na Horním náměstí bude umístěno v blízkosti Arionovy kašny, pítko pro Dolní náměstí bude umístěno v blízkosti Jupiterovy kašny. Pítka jsou výtvarným dílem Ivana Theimera a sestávají z kamenných dříků s bronzovými hlavicemi na kamenné desce.

Termín zahájení:

08/2017

Termín ukončení:

do 4. 9. 2017

Celkové náklady:

cca 900 tis. vč. DPH (za obě pítka)

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, Olomouc

8/2017 - 9/2017 Pítko na Horním náměstí

Stručný popis akce:

Předmětem prací je umístění pítek na Horním a Dolním náměstí. Pítko na Horním náměstí bude umístěno v blízkosti Arionovy kašny, pítko pro Dolní náměstí bude umístěno v blízkosti Jupiterovy kašny. Pítka jsou výtvarným dílem Ivana Theimera a sestávají z kamenných dříků s bronzovými hlavicemi na kamenné desce.

Termín zahájení:

08/2017

Termín ukončení:

do 4. 9. 2017

Celkové náklady:

cca 900 tis. vč. DPH (za obě pítka)

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, Olomouc

7/2017 - 8/2017 Neředínská – oprava chodníku (mezi ul. Letců a ul. Pod Strání)

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je předlažba chodníku do betonové dlažby 40/40 cm.

Termín zahájení:

červenec

Termín ukončení:

srpen

Celkové náklady:

407.633,27- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s.

5/2017 - 8/2017 Zikova III – dětské hřiště

Stručný popis akce:

V lokalitě bude provedena rekonstrukce stávajícího dětského hřiště.
Dojde k demontáži všech stávajících prvků a vybourání základů po těchto prvcích. Budou provedeny nové dopadové plochy z kačírku vč. plastových obrub, dále budou osazeny nové herní prvky se základem. Na místě budou osazeny následující herní prvky: lezecká sestava, točidlo a věž s ptačím hnízdem.

Termín zahájení:

5/2017

Termín ukončení:

6/2017

Celkové náklady:

673 055,24 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Dřevoartikl, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo

7/2017 Březové - oprava hájenky

Stručný popis akce:

Výměna stávajících dřevěných oken a vstupních dveří objektu lesní správy Březové, za plastová.

Termín zahájení:

7/2016

Termín ukončení:

7/2016

Celkové náklady:

391 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

6/2017 - 7/2017 Vejdovského - Tovární - předlažba chodníku

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je předlažba chodníku do betonové dlažby 40/40 cm.

Termín zahájení:

červen

Termín ukončení:

červenec

Celkové náklady:

395.052,90 Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s.

6/2017 - 7/2017 Družební – oprava chodníku

Stručný popis akce:

Předlažba stávajícího chodníku.

Termín zahájení:

Červen 2017

Termín ukončení:

Červenec 2017

Celkové náklady:

784.247,31- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s.

5/2017 - 6/2017 Kosmonautů I – dětské hřiště

Stručný popis akce:

V lokalitě bude provedena rekonstrukce stávajícího dětského hřiště.
Dojde k demontáži všech stávajících prvků a vybourání základů po těchto prvcích. Budou provedeny nové dopadové plochy z kačírku vč. plastových obrub, dále budou osazeny nové herní prvky se základem. Na místě budou osazeny následující herní prvky: věž s ptačím hnízdem, kolotoč na sezení a pružinové houpadlo.

Termín zahájení:

5/2017

Termín ukončení:

6/2017

Celkové náklady:

218 513,90 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Dřevoartikl, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo

5/2017 - 6/2017 Ručilova – dětské hřiště

Stručný popis akce:

V lokalitě dojde k vybudování nového dětského hřiště a úpravě stávajícího sportoviště.
V rámci vybudování nového dětského hřiště budou provedeny nové dopadové plochy z kačírku vč. plastových obrub, dále budou osazeny nové herní prvky se základem. Na místě budou osazeny následující herní prvky: lezecká sestava a točidlo. U stávající asfaltové plochy bude provedeno lajnování pro basketbal a volejbal a na ploše se osadí basketbalový koš.

Termín zahájení:

5/2017

Termín ukončení:

6/2017

Celkové náklady:

411 071,12 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

hřiště.cz s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

5/2017 - 6/2017 Kosmonautů II – dětské hřiště

Stručný popis akce:

V lokalitě bude provedena rekonstrukce stávajícího dětského hřiště.
Dojde k demontáži všech stávajících prvků a vybourání základů po těchto prvcích. Budou provedeny nové dopadové plochy z kačírku vč. plastových obrub, dále budou osazeny nové herní prvky se základem. Na místě budou osazeny následující herní prvky: lezecká sestava, točidlo a trojmístné houpadlo.

Termín zahájení:

5/2017

Termín ukončení:

6/2017

Celkové náklady:

648 739,32 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

hřiště.cz s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

3/2017 - 6/2017 Lošov, Liškovská – rekonstrukce komunikace

Stručný popis akce:

V rámci plánovaného záměru bude řešena rekonstrukce stávající komunikace v dlážděné úpravě, vjezdy, vstupy, rampa a odvodnění komunikace. Dále bude provedena rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace, rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce VO. Stavební úpravy komunikace budou realizovány v rozsahu od nároží ulic Svolinského-Liškovská až po souběh ulic Liškovská-Koperníkova. Celková délka stavebních úprav je 133,17 m. Vodovod je navržen v délce 49,5 m. Dešťová kanalizace bude realizována v délce 139,05 m včetně 6 ks revizních šachet, splašková kanalizace v délce 114,50 m včetně 6 ks revizních šachet. Veřejné osvětlení se obnoví, osadí se dva nové stožáry se svítidly v přibližně stejné poloze jako dosud. Kabelové vedení bude nahrazeno novým ve stejné trase délky 36 m.

Termín zahájení:

3/2017

Termín ukončení:

6/2017

Realizační náklady:

3 431 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

SWIETELSKI stavební s.r.o. , Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno

5/2017 - 6/2017 Grygov – oplocení lesní školky

Stručný popis akce:

Předmětem prací je výstavba nového oplocení ze strojového poplastovaného pletiva výšky 180 cm s podhrabovými deskami kolem lesní školky na parcele č. 2007 v k.ú Grygov.

Termín zahájení:

06/2017

Termín ukončení:

06/2017

Celkové náklady:

494 197 Kč vč. DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

WSAEKO s.r.o., Na Kamenci 427, 768 72 Chvalčov

6/2017 Pod Lipami – oprava chodníku (lichá čísla)

Stručný popis akce:

Předlažba stávajícího levostranného chodníku ve směru od ul. Na Šibeníku.

Termín zahájení:

Červen 2017

Termín ukončení:

Červenec 2017

Celkové náklady:

381.264,35- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Technické služby města Olomouce, a.s.

5/2017 - 6/2017 Oprava komunikace v ul. Wellnerova

Stručný popis akce:

Oprava vozovky od ul. Kašparova po stávající parkoviště před sjezdem k nově vzniklému polyfunkčnímu areálu včetně nového dopravního uspořádání plochy parkoviště a předlažby chodníku.

Termín zahájení:

3. 5. 2017

Termín ukončení:

21. 6. 2017

Celkové náklady:

2.081.200,- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

EUROVIA CS, a.s.

4/2017 - 6/2017 V Hlinkách – parkoviště

Stručný popis akce:

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového parkoviště v Olomouci na ulici V Hlinkách. Navrhované parkoviště je částečně situováno na stávající zelené ploše a částečně na zpevněné živičné ploše před bytovým domem p.č.1170/1, 1170/2 v ul. V Hlinkách. Je navržených 10 kolmých parkovacích míst a rozšíření přilehlé komunikace na 4,8m. Na ploše navrhovaného parkoviště je navrženo vyhrazené parkovací místo pro invalidy (kolmé stání). V rámci stavby parkoviště bude poblíž osazena nová lampa VO. Výstavba parkoviště si vyžádá také pokácení stávající jasanu a borovice a následnou výsadbu nových stromů a keřů.

Termín zahájení:

4/2017

Termín ukončení:

5/2017

Realizační náklady:

802 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.
Na bažinách 1810/26, 785 01 Šternberk

3/2017 - 6/2017 Knihovna města Olomouce – oprava střechy

Stručný popis akce:

Předmětem plnění je oprava krytiny, krovu a staticky narušené části římsy budovy městské knihovny v Olomouci.

Termín zahájení:

Březen 2017

Termín ukončení:

Červen 2017

Celkové náklady:

3 595 tis. Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

ROGAT s.r.o., Boršice 673, Boršice. IČ : 25517210

4/2017 - 6/2017 Ulice Hněvotínská č.o. 6-12, oprava chodníku

Stručný popis akce:

Oprava chodníku v ulici Hněvotínská. Nový povrch chodníku bude z betonové dlažby 40/40/6 cm.

Termín zahájení:

25. 4. 2017

Termín ukončení:

4. 6. 2017

Celkové náklady:

229.912,12- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

MYFA Olomouc s. r.o.

5/2017 Tř. Svobody – propojovací chodník (Trinity – Moravské divadlo)

Stručný popis akce:

Stavební úprava chodníku v délce cca 63 m propojující Moravské divadlo Olomouc a hotel Trinity ve stávající trase. Povrch chodníku bude z betonové dlažba 200x200x60 mm.

Termín zahájení:

3. 5. 2017

Termín ukončení:

24. 5. 2017

Celkové náklady:

1.184.590,- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

KARETA s.r.o.

4/2017 - 5/2017 Plavecký stadion – toboganová věž – bourací práce

Stručný popis akce:

Předmětem stavebních prací je demolice stávajícího spojovacího krčku a toboganové věže vč. základových pasů a desek a stávající betonové podlahy. Součástí plnění je také odstranění stávajícího sklolaminátového tubusu toboganové dráhy.

Termín zahájení:

04/2017

Termín ukončení:

05/2017

Celkové náklady:

1.184.311,75 Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

Stavební společnost Navrátil s.r.o.

4/2017 - 5/2017 Na Vlčinci, oprava komunikace

Stručný popis akce:

Stavební úprava úseku místní komunikace v délce cca 120 m spočívá v odstranění nevyhovujícího povrchu vozovky a jeho nahrazení novým asfaltobetonovým krytem.

Termín zahájení:

10. 4. 2017

Termín ukončení:

8. 5. 2017

Celkové náklady:

1.343.100,- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o.

4/2017 Zeyerova – úprava vjezdu do vnitrobloku

Stručný popis akce:

Úprava nivelety vjezdu do vnitrobloku, která umožní bezbariérové užívání chodníku křížícího vjezdu a předláždění navazujících částí chodníků

Termín zahájení:

3. 4. 2017

Termín ukončení:

24. 4. 2017

Celkové náklady:

435.600,- Kč včetně DPH

Dotace ANO/NE:

NE

Zhotovitel stavby:

OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o.

1/2017 - 2/2017 Svornosti – předávací stanice – demolice

Stručný popis akce:

Jedná se o demolici nefunkčního objektu, který sloužil jako výměníková stanice. Objekt bude kompletně zdemolován včetně podzemní části. Demolici bude předcházet odpojení od inženýrských sítí. Po odstranění stavby bude jáma zasypána zeminou a zatravněna.

Termín zahájení:

1/2017

Termín ukončení:

2//2017

Celkové náklady:

702.139, - Kč s DPH

Dotace ANO/NE:

ne

Zhotovitel stavby:

AQUATEST a.s., Geologická 4, Praha