Aktuality

Návrh nové parkovací politiky dělí město do čtyř zón

Do jednotlivých zón s odlišnými pravidly člení Olomouc návrh nové parkovací politiky. Zpracovaný dokument město představí 14. a 15. září. Veřejné prezentace se odehrají vždy v 17 hodin ve velkém zasedacím sále budovy magistrátu v Hynaisově ulici. S dopracovaným materiálem se ovšem může seznámit každý už od začátku července na webové stránce https://spokojena.olomouc.eu/parkovaci-politika/

Nově by se parkování v Olomouci mělo rozčlenit do čtyř zón s odlišnými pravidly. Jde o pěší zónu zóna A, stávající zónu placeného parkování neboli historické centrum – zóna B, dále novou zónu C - širší centrum a novou zónu D pro olomoucká sídliště. Základní dělení uživatelů platné pro všechny jednotlivé zóny jsou - rezident (osoba s trvalým bydlištěm v místě), abonent (podnikatel v daném místě), návštěvník. Nová parkovací politika umožňuje získat statut rezidenta i cizincům, naopak u vlastníka nemovitosti, pokud nemá trvalé bydliště v oblasti, se stává abonentem.

„Důležité je zmínit, jak budou řešeny specifické situace v systému parkování,“ upozorňuje Martin Luňáček z útvaru hlavního architekta magistrátu. „Každý rezident získá ročně kredit sto hodin, které může přidělit návštěvám, včetně opravářů, v libovolný čas pro zónu, kde bydlí. To by mělo umožnit zejména zajištění běžných oprav v domácnostech a návštěv rezidentů,“ dodává. Pro dodávky (vozidla do 3,5 tun) se plánuje omezit parkování v čase 19:00 – 6:00 ve vybraných lokalitách, pilotní realizace se již připravuje pro oblast sídliště na Tabulovém vrchu. Umožněno tak bude parkování zásobování, opravářů a servisních služeb v denní dobu, v nočních hodinách by mělo být redukováno odstavování dodávek na místech, která mají sloužit rezidentům. Zásobování může také využít 1 hodinu parkování v zóně C a D denně zdarma v rámci parkovacích míst, nebo využít zákonného parkování na dobu nezbytně nutnou.

V případě pečovatele o rezidenta s příspěvkem na péči ve výši II. – IV. stupně bude pečovatel parkovat za podmínek, jako by byl sám rezidentem, o něhož pečuje. V případě vozidel konkrétních zdravotních a sociálních terénních služeb se pro péči o klienty plánuje vydávat karta, umožňující parkování v zónách B a C zdarma. Dle zákona mohou držitelé karet ZTP a ZTP/P parkovat na všech místech zdarma.

Případy vyhrazených míst na instituci nebo registrační značku se plánuje posouzení jejich nezbytnosti a případně navýšit cenu placeného stání, aby došlo k narovnání cen s parkováním ostatních vozidel v zónách s placeným parkováním. Státní, krajské a městské organizace, vyjma vozidel IZS, budou spadat pod kategorii abonentů. Zachovány zůstávají nezpoplatněná místa typu K+R, pro rychlé vyložení a naložení osob, uvažuje se také nad jejich případném dalším rozšiřováním. Ponechána jsou také obrátková stání (na 15 minut) v zóně B, do zóny C a D se nově zavádět nebudou a lze využít jedné hodiny zdarma.

„Pro vozidla na alternativní pohon, jako jsou například elektromobily a hybridní vozidla, je plánováno zvýhodnění v podobě parkovného zdarma po dobu nabíjení na k tomu určených místech. Sdílená vozidla budou cenově zvýhodněna v dlouhodobých kartách, bez omezení oblastí,“ objasňuje Martin Luňáček. Cenově tak budou odpovídat vozidlu rezidenta v zóně C nebo D. Zvýhodnění vychází z úspory místa (větší obrátkovost, více uživatelů) a stimulace trhu domácností nevlastnit automobil.

Motocykly bude možné parkovat zdarma na nově označených místech, která není možné v rámci parkovacích ploch využít pro parkování vozidel. Mimo tato místa jsou krátkodobá stání zpoplatněna jako ostatním automobilům. Dlouhodobé stání motocyklů (do 150 ccm) a elektro skútrů bude řešeno po jejich zaregistrování formou parkovného zdarma pro všechny uživatele, bez rozdílu místa trvalého pobytu. Vzhledem k jejich počtu by nemělo docházet k významnému záboru míst pro vozidla a ohrozit možnost zvýšení předpokladu parkování rezidentů poblíž místa bydliště. Taxislužba má v rámci parkovacího systému navrženo 22 stání v zóně B, zejména na hranicích u pěší zóny v zóně A. Tato stání nebudou pro taxislužbu zpoplatněna.

Kompletní návrh nové parkovací politiky i v podobě přehledné informační brožury je k dispozici na webové stránce Spokojená Olomouc.